Årsmelding 2005

ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD
I PERIODEN MARS 2004 – MARS 2005.

ORGANISASJON:

Styresammensetning:
Leder: Vidar Bøe Østmarka IL
Anleggsansvarlig: Dag Hogstad Fjellhamar idrettslag
Sekretær: Trond Skyberg Lørenskog skiklubb
Økonomi: Petter Odlang Østmarka orienteringsklubb
Integrering: Agnar Ryan B-72
Politisk rådgiver: Sverre Olav Jenssen Lørenskog idrettsforening
Lagene: Gro Wold
Utdanning: Anne Torill Østrem Hammer turn
Bedriftsidrett: Per Sannes

Valgkomité: Tor Haaland Lørenskog friidrettslag
Tor Meljord Lørenskog ishockeyklubb

Revisorer: Bernhard Gravdal Lørenskog-Rælingen kappsvømmekl
Øyvind Messner

Representasjon:
Statens Idrettskonferanse i Molde.
Sverre Olav Jenssen og Agnar Ryan deltok.

Idrettsrådskonferansen i Alta.
Dag Hogstad, Sverre Olav Jenssen og Vidar Bøe.
Idrettskretsen bidro med kr. 6.000,-. i støtte.

Den store kurshelgen i Oslo.
Agnar Ryan og Sverre Olav Jenssen.

Aktivitetsmidlene:
Idrettsrådet fordelte kr. 824.427,-. til 24 lag.
Samlet fordeling kr. 121.283.226,-.
I Akershus kr. 13.715.790,-.

Økonomi:
Idrettsrådets økonomi er god. Årets regnskap ga et overskudd, hovedsakelig på grunn av større tildeling enn forutsatt fra Idrettskretsen. For øvrig vises til regnskapet.

Hedersprisen:
Alf Stefferud Østmarka O-klubb.

Idrettens ungdomsstipend:
Kathrine Gilbert Hammer turn.

Kulturprisen i Lørenskog:
Vidar Bøe.

Nye lag.
Sandbekken IL. – Norges skiforbund.
Laget ble godkjent av oss, men det er i ettertid antydet at det burde tilhøre Rælingen kommune. Slik er det også blitt.

Team U & I danseklubb. – Norges danseforbund.

SAKER:

LAGENE:
Møter med lagene.
Å være klubbenes talerør mot kommunen og politikerne er idrettsrådets viktigste oppgave.
En gjensidig informativ kommunikasjon er en forutsetning for gode resultater. Idrettsrådet sender fra tid til annen informasjonsskriv om aktuelle og viktige saker, som i denne sammenheng et dopseminar, hedersprisen, ungdomsstipendet, fordelingsnøkkel til treningstidene, aktivitetsmidlene, idrettens organisasjonsprosess, kulturuka, Losbydagen og Storby. Tilbakemeldingene og responsen er etter vår mening for dårlig.
Det er en liten kjerne av klubber som engasjerer seg i dette og det idrettspolitiske liv, med de positive muligheter som ligger i dette.

Lørenskog friidrettslag.
Interkommunalfriidrettsbane med fast dekke. Prosjektgruppe bestående av friidrettslag idrettsråd og politikere i Skedsmo, Rælingen og Lørenskog.
Nordlimyra og Slorabanen var to av alternativene. Lillestrøm stadion ble valgt på bakgrunn av en veldokumentert forstudie fra et utvalg bestående av friidrettsklubbene, en representant fra handikapidretten og en talsmann for de skøyteinteresserte.
Det er meningen at kommunene skal bidra med nødvendig økonomisk støtte til anlegget.

Thorshov vestprosjekt var også en tid inne som et alternativ.

Treningsforholdene for barn er fortsatt dårlige. Rolvsrudanlegget og samarbeidavtalen med LIF må endres. Idrettsrådet har også bemerket dette i kommunedelplanen.

Hammer turn.
Utstyr i gymnastikksalene. Flere av salene har dårlig utstyr. Turngruppa ba om økonomisk støtte til oppgradering av utstyret. Idrettsrådet fordelte penger gjennom aktivitetsmidlene under potten “skjønnsmessig vurdering” da utstyret også brukes av andre i skoletilbudet.

De har også oppfordret til et samarbeide med andre lag i forbindelse med koordinasjon/trekke veksler på hverandre vedrørende treningstider.

Lørenskog IF.
Konfliktsak mellom foreldregruppe og ledelsen i LIF vedrørende oppløsning av småguttelag 13-2 årsklassen. Etter flere møter kom Idrettsrådet kom frem til at dette var en intern sak. Ledelsen sa seg villig til et møte med foreldregruppen. Idrettsrådet har bistått som en meglingsinstans.

Lørenskog skiklubb.
Klubben har vist et stort engasjement i forbindelse med revisjon av kommunedelplan. Prosjektene knyttes ti tilrettelegging for å bedre skimuligheter for lokalbefolkningen.
Eksempler. Lysløype Benterud Mariholtet. Lysløype Kurland skihytta. Skileikbakke Skihytta. Skiskytterarena Losby med lysløypeanlegg.

Tverridrettslig samarbeid.
Interkommunal Allidrettsskole for funksjonshemmede i regionen Nedre Romerike. Østmarka IL, B-72, Lørenskog friidrettslag. Østmarka o-klubb deltok i prosjektet i samarbeid med Idrettskretsen.

KOMMUNEN:

Samarbeidsmøte med kulturtjenesten.
Kommunedelplan, anleggsituasjonen, aktuelle saker fra lagene, Storby, kulturuka, Kurlandsparken, lysløypa, Vallerudjordet og tilsynsvaktene var aktuelle saker som ble drøftet.

Idrettens verdiskapning i kommunen.
Overordnet mål med undersøkelsen. Bedre rammevilkår og mer penger til kommunen.
Flere idrettsanlegg.
Det foreligger ingen sluttrapport i forbindelse med høringsnotatet.

Miljø og samferdselsutvalget sak 23/04.
Lokalbussen i Lørenskog. Rutejustering.
Hensikten er å få raskere transport for kollektivreisende og bedre tilbudet både for reisende til handling, fritidsaktiviteter. Idrettsrådet hadde ingen bemerkninger.

Helse og sosialutvalget.
Rusforebyggende arbeid. Sosialtjenesten tildelte kr. 10.000,-. til rusforebyggende tiltak i samarbeid med andre organisasjoner.
Dopseminar med foredragsholdere fra Antidoping Norge. Bra oppslutning, men Idretten glimret med sitt fravær.

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2005-2008.
Idrettsrådet er på linje med de foreslåtte målsettinger og satsingsområder som er forelått.
Idrettsrådet nevnte imidlertid noen tiltak som burde styrke egenaktiviteten blant barn og unge.
Anlegg av en terreng sykkelbane og ubrukte områder regulert til andre formål som midlertidig kan brukes som løkker for ballspill.
Friidrettens banesituasjon ble også kommentert.

Tilsynsvaktene.
KO sak 93/04.
Tilsynsvaktene fjernes for å spare penger. Flere klubber har henvendt seg til Idrettsrådet med episoder som rammer tilbudet til mange barn. Dette kan føre til uheldige konsekvenser for idrettsbevegelsen. Idrettsrådet har skriftlig påpekt dette overfor kommunen og politikerne.

Revidering av retningslinjer av kommunal støtte til kulturarbeid.
Regelendring for utleie av anlegg. Endringen skal sikre at organisasjoner som arbeider med og for funksjonshemmede kan ha en lavere prosentandel en 50 prosent av medlemsmassen bosatt i kommunen.
Betaling av leie for kafeteriaen i Lørenskoghallen. Idrettsrådet og Fjellhamar IL har tidligere påpekt at denne leie må inngå under gratisprinsippet, noe kulturtjenesten er enig i.

Losbydagene.
Idrettsrådet oppfordret lagene til å vise seg frem med sine idrettslige aktiviteter gjennom idrettens “utstillingsvindu”. Idrettsrådet støttet lagene med kr. 2.000,-. hver.
Østmarka IL, Hammer turn, Lotus karate og Krav Maga klubb deltok. Vi håper på mange flere neste år.

Tv-aksjonen 2004 Hjerterom.
“Et varmere og rausere samfunn.”
Idrettsrådet deltok i aksjonen med takkebrev fra Ordføreren. Resultatet ble kr. 28.25 for hver innbygger i kommunen.

IDRETTSKRETSEN:

Storby.
Aktivisere innaktive barn og ungdommer, de med problemadferd og innvandrere.
Dette kan gjøres ved å skape attraktive aktivitetstiltak i nærmiljøet.
Idrettsrådet har ansvar for prosjektet fra 2005. Kommunen fikk kr. 185.000,-. for 2004. Bevilgningen for neste år skjæres sannsynligvis ned såpass mye at midlene disponeres til et samarbeidsprosjekt.

Fordeling av idrettsrådsmidler.
Kr. 5.000,-. i bonus til de som fordeler midlene inne 1. juli 2004. De fem første får samme sum tilsvarende sum. Åpen pott, søke om støtte kr. 10.000,-. til arbeid mot rusmiddelbruk. Kr. 5.000,- til de som sender inn en oversikt på styrets arbeidsfordeling, og kr. 6.000,-. til Altakonferansen.
Totalsum. Kr. 310.000,-. fra Idrettskretsen til Idrettsrådene.

Organisasjonsprosessen i NIF – Høringsnotat.
Idrettsstyret i Akershus har besluttet å involvere idrettsråd og lag i prosessen. Idrettslagene i kommunene sa nei til å beholde Idrettskretsen. Idrettsrådet hadde en viktig funksjon gjennom sitt mandat. Det var ingen ønske om kommunesammenslåing eller kretssammenslåinger. Det var også stor enighet om å slanke toppen i organisasjonen, og at særforbundslinjen er hovedsamarbeidspartner med lagene.

HANDLINGSPLAN FOR IDRETTSVIRKSOMHETEN I LØRENSKOG.

1. BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSRÅD.
Følge retningslinjene.

Begrunnelse. Styrke virksomheten.

2. IDRETTSLAGENE.
Lagene skal prioriteres. Idrettsrådet er opptatt av å styrke de verdier den frivillige innsatsen representerer. Det innebærer:

Trygge oppvekstvilkår i nærmiljøet.

Gode tilbud og tilretteleggelse for lek, aktiviteter og konkurranser for alle.

Vær behjelpelig i arbeidet med å avlaste tillitmannsapparatet med tverrfaglige løsninger, økonomisk bistand, heve kompetansen og tilrettelegge for økt innflytelse fra barn og ungdom.

Ivareta helseforebyggende konkurransefri aktivitet i alle aldre.

Begrunnelse. I en tid med store samfunnsendringer er det viktig å legge vekt på tilhørighet, kulturell forståelse og sosial forankring.

3. NETTVERKSBYGGING.
Styrke samarbeidet med kommunen, organisasjoner, politiske partier og frivillige grupper som arbeider for å bedre verdiskapende kommunale tilbud og samordne tjenester.

Begrunnelse. Styrke samspill og helhet i barne og ungdomspolitikken. Samordne tilbud og utnytte ressurser.

Leave a Reply

Jobber for idrettslagene i kommunen