Årsmelding 2006

ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD

I PERIODEN MARS 2005 – MARS 2006.

 

ORGANISASJON

 

Styresammensetning:          

Leder:                                                 Vidar Bøe Østmarka IL

Anleggsansvarlig:                              Dag Hogstad Fjellhamar idrettslag

Sekretær:                                            Trond Skyberg Lørenskog skiklubb

Økonomi:                                            Petter Odlang Østmarka orienteringsklubb

Integrering:                                         Agnar Ryan B-72

Politisk rådgiver:                                Sverre Olav Jenssen Lørenskog idrettsforening

Lagene:                                               Gro Wold

Utdanning:                                          Anne Torill Østrem Hammer turn

Bedrift:                                               Per Sannes Friskis og Svettis

 

Valgkomité:                                       Tor Haaland Lørenskog friidrettslag

Atle Vik LIF

 

Revisorer:                                          Bernhard Gravdal Lørenskog-Rælingen kappsvømmekl

Øyvind Messner Fjellhamar basket

 

Lagsoversikt:                                    58 klubber er registrert som medlemmer i NIF.

Rasta Cricketklubb er tatt opp som nytt lag.

 

Utmerkelser:                                    Helga Bysting Lørenskog-Rælingen kappsvømmeklubb

fikk ungdomsstipendet på kr. 5.000,-.

Jan Erik Asbjørnsen LIF mottok hedersprisen.  Han

ble også æret av Idrettskretsen for sin innsats med Frivillighetsprisen.

 

Årsmøtet 2005:                                 23 stemmeberettigede, samt en representant fra Idrettskrets og kommunen møtte.

 

 

Representasjon:

Det stilles stadig større krav til idrettslederne, og av den grunn er det viktig og nødvendig å være til stede før beslutningene tas både i lokalmiljøet og i større sammenheng..  Halvfylte saler og tomme stoler er en trussel for demokratiet.  Samfunnsansvaret utfordrer oss i forhold til et tettere samarbeid med andre aktører mot samme mål.  For hvert barn som får en bedre hverdag og hver hvert menneske som kan hjelpes ut av nød og lidelse har en stor betydning for den sosiale kapital.

 

Omorganisering av NIF berører også nærmiljøet.  Færre Idrettskretser vil stille større krav til Idrettsrådenes oppgaver mot kommune og lag.  Innen 1.1.2007 skal integreringen av handikappede tas over av særidrettsforbundene.  Dette blir en utfordring for klubbene.                                       

 

 • Ledermøte for Idrettsråd i Tønsberg.  Sverre Olav Jenssen.

 

 • Regionalisering av Idrettskretsens Idrettsrådsarbeid på Skjetten.  Det var bred enighet om at nettverkssamarbeidet må prioriteres.

Dag Hogstad, Sverre Olav Jensen og Vidar Bøe.

 

 • Kulturforum på Huseby gård Skedsmokorset.  Frivillige organisasjoner.  Livsnerven i det lokale samfunn.

Vidar Bøe.

 

 • Idrettsrådsmøte for region Nedre Romerike.  Det politiske idrettsarbeid stiller større krav til samarbeid på tvers av kommunegrenser og idrettsgrener.  Idrettsrådene vil i fremtiden få større medansvar i brobyggingen med lag, kommune, politikere og kretser.  Dette gjenspeiles i den økende nettverksbygging på flere områder.  Anlegg, verdispørsmål og integreringsarbeid er eksempler.

Sverre Olav Jenssen, Per Sannes, Dag Hogstad og Vidar Bøe.

 

 • 100 årsjubileet for frigjøringen av Sverige.  En markering for de som har stått sammen for å bygge gode lokalmiljø fant sted i Skårer kirke.

Vidar Bøe.

 

 • Idrettsrådsseminar på Gardermoen.

Sverre Olav Jenssen, Agnar Ryan, Dag Hogstad og Per Sannes.

 

 • Rogalandskonferansen i Stavanger.

Agnar Ryan og Sverre Olav Jenssen.

 

 • Idrettsrådenes ledermøte på Ski.

Vidar Bøe.

 

SAKER

 

KOMMUNEN:

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2005-2008.  Idrettsrådet hadde få bemerkninger til forslaget.  Det interkommunale friidrettsanlegget er på plass.

 

Losbydagen 28. august 2005.

Idrettsrådet er opptatt av at idrettslagene benytter muligheten til å presentere aktiviteter og tilbud for lokalbefolkningen.  Dette er et utstillingsvindu med tanke på rekruttering og forebygging av gode oppvekstvilkår.  Slik sett fikk klubbene kr. 2.000,-. hver gjennom sin deltakelse.  8 lag deltok.

 

Samarbeid med Røde Kors.

Kommunalt samarbeid (flykningeguiden) for nyankomne flyktninger gjennom frivillige organisasjoner.  I forhold til folketall og innvandring er kommunen tredje størst.  Dette er imidlertid lite synlig i lokale lag og foreninger.  Idrettsrådet samarbeider med Flyktningeguiden (Røde Kors) kommunen, musikkrådet og den tamilske sportsklubb om et dagsseminar 18. mars 2006.  Vi oppfordrer alle foreninger til å delta.  Idrettsrådet har satt av midler i alt kr. 30.000,-. til slike prosjekt.

 

 

 

Høringsbrev – båndtvang for hund. 

Behov for å innføre ekstraordinær båndtvang ved uvanlige værforhold i perioden 20. august 1. april.  Idrettsrådet hadde ingen innvendinger mot at forskriften vedtas, og støttet Rådmannens vurderinger.

 

Lysløypa – Østmarkas venner.

Østmarkas venner har kritisert kommunens arbeid angående lysløypa i media og senere meldt etaten til politiet for ”inngrepet i naturen”.  Idrettsrådet har merket seg interessekonfliktene og sendt et støtteskriv til Ordføreren.  Idrettsrådet er av den oppfatning at folket nå har fått et anlegg som kan brukes av alle og som oppfyller krav til sikkerhet.  Nå har vi fått et anlegg med stor nytteverdi og som er tilrettelagt for senere påbyggingsmuligheter.

 

Fysisk aktivitet svetter bort rusproblemer og andre sykdom.  Prosjektet er i startfasen.  Idrett og friluftsliv har hjulpet mange ut av sine problemer.  Mestring er et stikkord i denne sammenheng.  Tilrettelegging av aktivitet med naturen som arena har vist seg å være behandlingsmetoder.  Idretten med sitt nettverk, ressurssterke personer i lokalbefolkningen og etater innen kommunal helse og sosialtjeneste er en del av rammeverket.

 

KLUBBENE:

Hammer turn.  Kretsturnstevne.

Turngruppa har søkt om å arrangere kretsturnstevne på Rolvsrud stadion 2006.  Arrangementet samler ca 1200-1300 deltakere i alderen fra 7-80.  Slik sett er dette en oppgave med stor nytteverdi.  Idrettsrådet støtte søknaden om å få fristilt anlegget.  Så langt er det ikke kommet svar om anlegget kan benyttes.

 

Lørenskog Rælingen kappsvømmeklubb.

Regionanlegg for svømming på Nedre Romerike.  Et slikt anlegg vil bety svært mye for svømmesporten både for bredde og toppidrett.  Flere klubber i distriktet driver med svømmeopplæring.  Svømmeferdighetene til befolkningen er generelt dårlig og eliteutøvere har få timer til trening.  Kretsen ønsker et slikt anlegg og Svømmeforbundet har Nedre Romerike som et av områdene for regionanlegg i sin plan.

Kommunen har ikke midler til dette.

 

Informasjonsskriv til lagene. 

Idrettsrådet sender jevnlig ut skriv til klubbene om aktuelle saker, og oppfordrer til større engasjement på henvendelsene.

 

Fastsatte treningstider dekker ikke alltid behov.  Underveis kommer det ønsker fra klubber om mer treningstid.  Fra tid til annen er det lag som også har liten oppslutning.  Idrettsrådet oppfordrer klubbene til å melde fra dersom oppmøtet slår sprekker.  Idrettsrådet henstiller samtidig til lag å samarbeide på trening og barns muligheter for å prøve flere idretter.

 

Rusforebyggende møte.

Idrettsrådet arrangerte et rusforebyggende møte ”Når livet snur” i samarbeid med Landsforeningen mot stoffmisbruk, IOGT og Salemkirken.  Olaf Olsvik mediekjent og suksessrik næringslivsleder som tapte hele formuen og familien etter 15 års rusmisbruk.  Med dress og slips sniffet han kokain.  Terje Forsberg, den strake motsetningen.  I dag en stolt familiefar som vokste opp i et fjøs.  Et utbytterikt møte som ble avrundet med en paneldebatt.

 

IDRETTSKRETSEN – FYLKESKOMMUNEN:

Behovsanalyse for utbygging av nye anlegg frem til 2008. 

Dokumentet ønsker å presentere en oversikt over anleggsbehov i kommunene.  Oversikten vil kunne brukes overfor kommune, fylke og stat.

Idrettslagene ble tatt med i denne undersøkelsen.

 

Regionalt møte med idrettsråd fra Nedre Romerike.

Fordeler med regionalisering og nettverksbygging er noe av tanken med dette forum.  Nye idrettsanlegg koster og i denne sammenheng kan det være nyttig med samarbeid på tvers av kommunegrenser.  Friidrettsanlegget på Lillestrøm er et eksempel.  Hoppanlegget i Marikollen og krav om svømmehaller f eks setter kommunebudsjett og prioriteringer på prøve.

Samkjøring av ulike prosjekt i forhold til verdispørsmål, integrering og styrking av idrettsråd er også prioriterte områder.

 

Tilskudd til lokale lag og foreninger.  

Aktivitetsmidlene i alt kr. 120 millioner var avsatt til idrettsformål for 2005.  Lørenskog idrettsråd delte ut kr. 828.501-. til 23 klubber etter godkjent fordelingsnøkkel som er vedtatt på Årsmøtet.

 

Utbetaling av midler fra Akershus Idrettsktrets.

Idrettsrådet mottok kr. 5.000,-. i forbindelse med rask fordeling av aktivitetsmidlene, kr. 10.000,-. for gode prosjekter og kr. 5.000,-. samt kr. 5.000,-. i støtte vedrørende Altakonferansen.  Pengene går tilbake til klubbene gjennom ulike tiltak og stipend.

 

Storbymidler og sosial integrasjon.

Idrettskretsen har fra NIF fått kr. 570.000,-. til fordeling av såkalte Storbymidler og sosial integrasjon.  Dette er betydelig mindre enn tidligere, og det har vært misnøye og store diskusjoner i forbindelse med” nedleggelse” av tidligere Storby.  Tilskuddet går nå til aktivitetsutvikling og sosial integrasjon med særlig vekt på innvandrerjenter i alderen 13-19 år.  Lørenskog idrettsråd har imidlertid tatt imot utfordringen og oppfordret lagene i kommunen til å dra i gang prosjekter av denne karakter.  (under årsmøtet og senere skriftlig)  Fem klubber søkte om midler.  Sørlihavna gjennom Trialklubben, og et samarbeidsprosjekt bestående av Østmarka O klubb, Østmarka IL, Lørenskog skiklubb og Lørenskog friidrettslag.

Så langt har Idrettsrådet mottatt kr. 210.000,-. og midlene skal kun gis til tiltak i regi av idrettslag.  Klubbene har lagt frem aktivitetsplan for bruk av pengene, og tilbudene er av den grunn vide og varierte.  Samarbeid med Lørenskog videregående og en nystartet klubb med innvandrerkvinner er eksempler på hvor målgruppen kan nås.

 

Idrettsundersøkelsen anlegg og fysisk aktivitet.

Undersøkelsen var tredelt.  1. Kommunedelplanen.

2. Idrettslagene ble bedt om å uttale seg i forbindelse med anleggsbehov.  Disse svarte: Lørenskog cykleklubb, Hammer turn, Lørenskog friidrettslag, Austmarka o klubb, Lørenskog curlingklubb, Fjellhamar fotballklubb og Spirit Lørenskog VBK.

3. 254 skoleelever i alderen 13-16 år svarte på et omfattende spørreskjema om ønsker og behov for områder og anlegg for fysisk aktivitet.

 

 

 

Tilskudd fra Fylkeskommunen til helseforebyggende arbeid.

Prosjektet ”Noen som lytter” er et tverridrettslig samarbeid rettet mot ungdom i alderen 13-19 år som også faller utenfor den organiserte idretten.  Hovedmålet er å skape gode voldsfrie miljøer samt å redusere frafallet blant aktive.  Med naturen som arena og ressurssterk ungdom som faddere kan både holdninger og forholdet til miljøbevissthet endres.  Tilskudd.

Kr. 30.000,-.

 

Idrettsrådsseminar på Gardermoen 30.9 – 1.10. 2005.

Anstrengt kommuneøkonomi.  Hvordan bør Idrett og Kommune samarbeide for å nå felles mål.  Innlegg fra ulike representanter inne kommune og Idrett med påfølgende paneldebatt.

Prosjektarbeid vedrørende, kommuneøkonomi og idrettsrådsarbeid.

 

HANDLINGSPLAN FOR IDRETTSVIRKSOMHETEN I LØRENSKOG.

 

 1. BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSRÅD.

Følge retningslinjene.

 

 1.   Styrke virksomheten.

 

 

2.   IDRETTSLAGENE.

Lagene skal prioriteres.  Idrettsrådet er opptatt av å styrke de verdier den frivillige innsatsen representerer.  Det innebærer:

 

Trygge oppvekstvilkår i nærmiljøet.

 

Gode tilbud og tilretteleggelse for lek, aktiviteter og konkurranser for alle.

 

Vær behjelpelig i arbeidet med å avlaste tillitmannsapparatet med tverrfaglige løsninger, økonomisk bistand, heve kompetansen og tilrettelegge for økt innflytelse fra barn og ungdom.

 

 1.   I en tid med store samfunnsendringer er det viktig å legge vekt på tilhørighet, kulturell forståelse og sosial forankring.

 

 1. NETTVERKSBYGGING.

Styrke samarbeidet med kommunen, organisasjoner, politiske partier og frivillige grupper som arbeider for å bedre verdiskapende kommunale tilbud. og samordne tjenester.

 

 1.   Styrke samspill og helhet i barne og ungdomspolitikken.  Samordne tilbud og utnytte ressurser.

 

Leave a Reply

Jobber for idrettslagene i kommunen