Årsmelding 2007

ÅRSMELDING FOR LØRENSKOG IDRETTSRÅD
I PERIODEN MARS 2006 – MARS 2007.

ORGANISASJON

Styresammensetning:
Leder: Vidar Bøe Østmarka IL
Kompetanseutvikling: Dag Hogstad Fjellhamer idrettslag
Sekretær: Trond Skyberg Lørenskog skiklubb
Økonomi: Claes Unger Østmarka orienteringsklubb
Integrering: Agnar Ryan B-72
Politisk rådgiver: Sverre Olav Jenssen Lørenskog idrettsforening
Lagene: Mobena Hussain Rasta Crikcetklubb
Anlegg-treningstider: Jens Arne Gaupset Hammer turn
Bedrift-helse: Per Sannes Mosjon og bedriftsidrettsforbundet

Valgkomité: Tor Haaland Lørenskog friidrettslag
Atle Vik LIF

Revisorer: Geir Amundsen Lørenskog håndballklubb
Øyvind Mensner Fjellhamar basket

Lagoversikt: 56 klubber er registrert som medlemmer i NIF.
11902 medlemmer er registret.

Utmerkelser: Ann-Jeanette Madsen Hammer turn fikk ungdomsstipendet på kr. 5.000,-.
Claus Wiese Kurland FK mottok hedersprisen.

SAKER, MØTER OG REPRESENTASJON.

• IDRETTSFORBUNDET:

IDRETTSTINGET I SKIEN.
Tove Paule ble valgt til ny idrettspresident. Idrettspolitisk dokument “En åpen og inkluderende idrett” er vedtatt som hovedmål for idrettspolitikken i tingsperioden 2007 – 2011. Se hele dokumentet på www.idrett.no.
Idrettsrådets handlingsplan er i tråd med dette. Stortingsmelding nr. 39 er også et viktig dokument i denne sammenheng.

TILSKUDD 2008 – SPILLEMIDLER TIL NIF OG OLYMPISKE KOMITÉ`.
NIF og OK fikk i statsråd 21. desember 2007 kr. 354 000 000. Barn og ungdom fikk
kr. 56 000 av potten.

TV AKSJONEN 2007.
Idrettsforbundet oppfordret idretten til å delta i “Sammen for barn”. Inntektene går til hiv-aids rammede og berørte i enkelte Afrikaland, Vietnam, Ukraina og Jamaica. Idrettsrådet anbefalte klubbene om å stille om som bøssebærere, men deltakelsen var både savnet og flau.

NYTT FLERIDRETTSFORBUND.
Norges fleridrettsforbund ble stiftet og offisielt 1.9.2007. Dette består av særidrettene boccia, teppecurling, pentanque og friskis&svettis. De tre førstnevnte er tradisjonelle idretter for funksjonshemmede og falt utenom integreringsansvaret til særforbundene.

• IDRETTSKRETSEN:

TILSKUDD TIL LOKALE LAG OG FORENINGER. NIF.
Aktivitetsbeløpet til Akershus ble kr. 14.674.627,-. En stigning på ca kr, 600.000,-.
125 millioner var avsatt til idrettsformål på landsbasis for 2007. En økning på 5 millioner kroner. Lørenskog idrettsråd delte ut kr. 881.099,-. En vekst på ca kr. 42.000,-.

DOKUMENTASJON.
Idrettsrådet sender ut aktuell informasjon til lagene som har e-mail adresse. Dette er aktuelt stoff fra medlemsbladet Àjour, seminarer, idrettspolitiske dokumenter og handlingsplaner. Enkelte ganger ber vi om tilbakemeldinger om virksomheten, men responser er ofte laber.

VERDIPROSJEKTET.
På kveldsseminaret med idrettsrådene 26. februar 2008 presenterte AIK status for verdiprosjektet som styret har vedtatt å sette i gang. Verdiene settes også i fokus av idrettsforbundets ”Idrettspolitiske Dokument”. Det skal gjennomføres en verdiprosess for å få diskutert og synliggjort idrettens verdigrunnlag. Akershus Idrettskrets har lenge hatt temaet oppe til diskusjon, og nå må tiden være inne for å sette inn ressurser på dette. Lørenskog Idrettsråd har gått foran i løypa og har konkretisert sitt arbeid med verdigrunnlaget. På seminaret ble det uttrykt ønsker om at vi samarbeider og ser prosjektene i sammenheng. AIK ser positivt på det. Vi har felles mål, nemlig å ”bidra til at flere barn, ungdom og voksne får delta i idrettsaktivitet basert på idrettens verdigrunnlag”.

LEDERSEMINAR FOR IDRETTRÅDENE PÅ GJERDRUM.
Dag Hogstad presenterte verdiprosjektet, prosessen og de muligheter som hviler i dette. Tilbakemeldingene fra idrettsrådene var positive, og Idrettskretsen ønsker å gå videre med modellen, noe idrettsrådet er enig i.
Prosjektet bør ha et eget prosjektstyre. For ikke å øke antall komiteer og utvalg ytterligere foreslås det å legge dette til IR-forum som innleder et samarbeid med Lørenskog idrettsråd.
Dag Hogstad, Jens Arne Gaupseth og Vidar Bøe deltok.

IR SEMINAR PÅ OLAVSGÅRD.
IR forumet ble gjenopptatt. Dette er et rådgivende forum for idrettskretstyret i saker som er av avgjørende betydning for idrettsrådene. I tillegg skal det bidra til å utvikle samarbeidet mellom idrettsråd og idrettskrets. Vidar Bøe ble foreslått og senere oppnevnt av rådet som leder. Sverre Olav Jenssen stiller som vara for Nedre Romerike. Ann Iren Kublik Fet idrettsråd representerer denne region.
Temaer under seminaret: Oppfølging av idrettstinget, fordeling av spillemidler, samt viktige saker for idrettsrådene. Vidar Bøe underviste om idrettens verdier.
Dag, Hogstad, Sverre Olav Jenssen, Jens Arne Gaupset, Agnar Ryan og Vidar Bøe deltok.

MØTE MED IDRETTSRÅDENE – OVERGANGSORDNINGEN. (SPILLEAUTOMATENE)
Møte med idrettsrådene på kretskontoret i forbindelse med fordeling av overgangsordningen. Bakgrunn til møtet var brev stilet til Statsråd Trond Giske fra 37 idrettsråd med misnøye om fordelingsnøkkelen vedrørende overgangsmidlene. Irritasjonen gjaldt først og fremst LAM midlene, men også fristen NIF hadde gitt.
Oppsummeringen fra møtet: Idrettsrådene må følge tjenestevei, det nedsettes et nasjonalt IR politisk utvalg, IR forum i Akershus gjenaktiviseres og 2009 midlene må fordeles bedre.
Tilstede: Sverre Olav Jenssen og Vidar Bøe.

ANLEGGOVERSIKT.
Idrettskretsen ønsker bistand fra idrettsrådene i fylket til å kartlegge de største og viktigste anleggene vedrørende kunstgress, flerbrukshaller og svømmehaller og bad.
Våre tall er 4 – 5 og 1.

INTEGRERINGSSEMINAR.
“Vil vi – tør vi og hvordan skal vi best inkludere?” Kveldsseminar i Lillestrøm hvor
bl a Tove Paule deltok. Agnar Ryan fortalte om sine idrettsråderfaringer o arbeidet.
Målgruppen var styremedlemmer i særkretser og idrettsråd.

FORHOLD TIL MEDIA.
Idrettsrådet har bemerket to avisoppslag i RB og idrettens forhold og opptreden i mediene generelt. Den ene angikk Skjetten fotballklubbs opptreden etter opprykk, den andre gjaldt Skedsmo idrettsråd og FRP. Det er viktig at vi opptrer partinøytralt på vegne av idretten.
Både idrettsledere, trenere og aktive på alle nivå har et fellesansvar i forhold til idrettens etiske verdier. Kretsen er også opptatt av å slå ned på uheldige episoder og innforstått med smitteeffektens betydning.

POLITIATTEST.
Høring om politiattest i forhold til seksuelle overgrep mot barn. Idrettsrådet behandlet saken bredt og utførlig og ble enige om at idretten ikke skal benytte seg av politiattest. RB hadde fyldig reportasje om saken, og vi har sakset noe av vår begrunnelse fra omtalen.
Det er selvsagt en fare at idretten med dette skaper problemer for seg sjøl. Idrettsrådet i Lørenskog frykter frivillighetsnekt dersom det innføres et tilnærmet allment krav om politiattest. Det må foreligge en spesiell grunn for å kunne kreve en slik attest, mener man i Lørenskog. I forhold til personvernet er det også et spørsmål hvem og hvor mange som skal kunne håndtere sensitive personopplysninger ute i lokalmiljøene hvor ryktene sprer seg fort. Yrkes- og frivillighetsforbud for dem med anmerkning på rullebladet, strider også mot prinsippet om at enhver skal kunne gjøre opp for seg, for eksempel for en ungdomssynd. Viktigere enn politiattest er årvåkne idrettsmiljøer som satser på kontinuerlig veiledning og forebygging. Politiattest kan bli en sovepute, og er ingen garanti mot forbrytelser, all den tid svært mange overgrep aldri er blitt anmeldt.
UTBETALING AV MIDLER FRA AKERSHUS IDRETTSKTRETS. Idrettsrådet mottok kr.8.000,-. i forbindelse med rask fordeling av aktivitetsmidlene, bestilling av handlingsplan og grunntilskudd.
STORBYMIDLER OG SOSIAL INTEGRASJON. Idrettskretsen har fordelt nye midler til kommuner som er med i prosjektet storby og sosial integrasjon. Lørenskog idrettsråd mottok kr. 200.000,-. og senere et ekstrabeløp på kr. 150.000,-. som ble fordelt til nye klubber som ønsket å være med. Dette var Lørenskog spirit volleyball, Lørenskog håndballklubb, B 72 og Lørenskogmodellen. Vi viser forøvrig til brev hvor vi oppfordret klubbene om å delta i dette arbeid. Tilskuddet går til aktivitetsutvikling og sosial integrasjon med særlig vekt på innvandrerjenter i alderen 13-19 år. Samarbeidsprosjektet fra klubbene Østmarka O klubb, Østmarka IL, Lørenskog skiklubb og Lørenskog friidrettslag samt Hammer Turn har videreført aktiviteten fra tidligere. Det kreves aktivitetsplan for bruk av pengene, evalueringsrapport samt deltakelse på inspirasjonsseminar.
FÅ FART PÅ IDRETTSRÅDENE.
Idrettskretsen minner om kurset “Få fart på idrettsrådet” med Arne Fagerlie 10/4- 2008.
Idrettsrådene får stadig større oppgaver og ansvar både lokalt og regionalt. Styret oppfordrer samfunnsbevisste idrettsledere til å engasjere seg inn mot og i virksomheten.

• KOMMUNEN:

VERDISEMINARET. KOMMUNALT SAMARBEID.
Idrettsrådet viser til møte med politikere, KO utvalg, representanter for helseforebyggende etater og ordfører i forbindelse med idrettens etiske samfunnsansvar. Det var enighet om å sette dette på dagsorden og politikerne uttrykte stor velvilje for å støtte prosjektet økonomisk.

Seminaret ble holdt på Triaden med en rekke kjente foredragsholdere. Omtalen og tilbakemeldingene var gjennomgående positive både fra publikum, NIF ledelsen og NRK sporten. All den stund resultateffekten har blitt så god, velger vi av den grunn å gjengi et bredere resymé` av målinnholdet.

Idrettsrådet er den viktigste samarbeidspartner og bindeledd mellom idrettskrets, idrettsklubber og kommune. Idrettsrådet har således en sentral rolle med tanke på å bygge gode allianser som bidrar til å styrke barne og ungdomsarbeidet i kommunen. Grunnmuren i Norsk idrett består av frivillighet, og den er og har vært en uerstattelig ressurs i dette arbeid. Men, vil det alltid være slik? Samfunnssirkulasjonen vil alltid påvirke oss. Endringene berører også idrettsbevegelsen, og dugnadsåndens betydning for å nå målene kan på sikt bli truet av subjektivitismens fremgang. En direkte konsekvens av denne utvikling er at organisasjoner ukritisk åpner dørene for alle som melder seg til tjeneste. Dette vil selvsagt være en svekkelse til de holdningskrav virksomheten stiller.

Idretten er på mange måter et speilbilde av samfunnet. Korrupsjon og utro tjenere i næringslivet har sin smitteeffekt og konsekvenser. Idretten har også ”skjulte” sider. Mediene slår ofte opp saker knyttet til juks, vold, bestikkelser og maktkamper. Dette er både positivt og viktig, men media har også et filteransvar i forhold til hva som presenteres av utenomsportslige saker. Kjendiser og rollemodeller har stor og tiltrekkende makt på barn og unge, og hermeeffekten sprer seg raskt.

Et naturlig spørsmål dukker derfor opp i denne sammenheng. Hvordan oppfattes egentlig idrettens utstillingsvindu av den norske mann og kvinne?
De fleste barn er jo før eller siden innom idrettsbevegelsen. Er den en god møteplass? Kan foreldre føle seg trygge? Og, er vi der når barna trenger oss? For er det noe barn savner mer enn noen gang er det forutsigbarhet. Med andre ord. Vi må arbeide for felles forståelse og felles svar når foreldre står overfor valg av barnas fritidsbruk. Polititiske partier og kommunale etater i Lørenskog har sagt ja til et verdiseminar som griper fatt i ”den skjulte trussel”. Vi må kvalitetssikre kompetansen til de som tar ansvar på alle nivå. Det gjelder kampen mot økende idrettsvold, taktløse medieutspill og verdiemner som er nevnt nedenfor.

Alkohol, homofili, sosial integrering, kosthold, integrering av funksjonshemmede, barneidrettsbestemmelsene, idrett for alle, vold og mobbing.

MØTE MED ORDFØRER.
Forskjellige saker ble drøftet, med hallsituasjonen som hovedtema. Det var overensstemmelse om at turn og dans må prioriteres under utredningen av Mailundhallen.

KOMMUNEVALGET.
Idrettsrådet fikk invitasjon av Høyre, AP og FRP i forbindelse med valget, med ønske om råd knyttet til virksomheten. Idrettens samfunnsansvar utfordres på en rekke nye områder, bl a oppvekst, helse og verdier.

ORDFØRER ÅGE TOVAN 60 ÅR.
Idrettsrådet fikk invitasjon i anledning ordførerens 60 års dag 21. september 2008.
Vidar Bøe deltok på den kommunale ettermiddagssammenkomsten.

KULTURTJENESTEN – TRENINGSTIDER I SESONGEN 2007 – 2008.
Stor aktivitet og mange idrettsklubber skaper vanskeligheter og vi har stor forståelse for misnøye og fortvilelse fra enkelte.
Det er ikke hallkapasitet til å dekke idrettens behov og idrettsrådet gjentar oppfordringen fra tidligere om å samarbeide om trening og tildelte treningstider. Det er ikke alltid at ønskede timer dekker behovet. Raset i Skårerhallen har også skapt uventede problemer. Vi viser i denne sammenheng til brev fra kulturtjenesten om tildeling av treningstider og arrangementer. Tildelingen er gjort i samarbeid med idrettsrådet.

KULTURTJENESTEN – SAMARBEIDSAVTALEN.
Avtalen er et forsikringsdokument som kvalitetsikrer alle ledd mot uryddig saksbehandling. Avtalen ble gjort gjeldene og undertegnet 1. mars 2002 av kommunen, kulturtjenesten og idettsrådet. Idrettsrådet er godt fornøyd med praktiseringen og ser ingen grunn til endringer.

KULTURTJENESTEN – DRIFTSTILSKUDD.
Viser til brev fra kulturtjenesten som er sendt organisasjonene. Idrettsrådet mottok kr. 30.000,-.i tilskudd. 27 klubber fikk kr. 528.570,-. En liten nedgang fra foregående år.

KULTURTJENESTEN – KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2008 – 2011.
Denne er stort sett i tråd med idrettsrådets anbefalinger.

SENTRALADMINISTRASJONEN – LOSBYDAGEN.
Dagen er 2. september hvor det frivillige organisasjonsliv deltar med aktiviteter og utstillinger. Idretten glimrer ikke med sitt fravær. Dette er et utstillingsvindu, og idrettsrådet anmoder klubbene om å bli med. Hammer turn, Østmarka O klubb og Østmarka IL deltok.

KULTURTJENESTEN – 100 ÅRSJUBILEUM.
Diverse møter med komiteen. Idrettsrådet samarbeider med musikkrådet, og har mottatt kr. 25.000,-. til et felles arrangement. Ansvarlig Per Sannes.

RUSTJENESTEN – RUSFOREBYGGENDE TILTAK.
Idrettsrådet har i flere år hatt stort fokus på rusforebyggende tiltak, og har mottatt
kr. 25.000,-. fra rusmiddelkonsulenten. Torbjørn Løkken var en av foreleserne med emnet “Fra hvitt pulver til kram snø.”

KULTURTJENESTEN – SØKNADER.
Idrettsrådet minner om søknadsfrister 2008 til drifttilskudd. Forfallsdagen er 1.5.2008.

• KLUBBENE OG ANDRE ORGANISASJONER:

LØRENSKOGMODELLEN.
Et prosjekt mellom idrettslag og Kjenn skole om utvikling av grunntreningsmodell for bruk i Lørenskog kommune. Modellen bygger på aktivitet, kosthold og leksehjelp, og har så langt vært en suksess. Kommunestyret vedtok at modellen skal utvides til 4 ungdomsskoler. Det ble bevilget 1.4 millioner kroner. Prosjektet er nå tatt over og videreføres av kommunen. Koblingen til idrettsorganisasjonene har vært meget bra.
Disse idrettslagene var med. Lørenskog ishockeyklubb, Fjellhammer idrettslag, Losby golfklubb, Lørenskog idrettsforening og Nero alpinklubb. Idretssrådets representant er Sverre Olav Jenssen.

LØRENSKOG FARGERIK IL.
Idrettslaget søkte om medlemskap i NIF med volleyball som primæridrett. Idrettsrådet avviste søknaden etter mange møter, og fikk medhold av Idrettskretsen.
Lørenskog Spirit Volleyball bidro sterkt til et samarbeid til at søkeren skulle få et optimalt trenings og kamptilbud. De som opptrådte på vegne av søkeren ønsket imidlertid ikke et samarbeid med noen.

LØRENSKOG SQUASH KLUBB.
Anbefalt som nytt lag.

SØRLIHAVNA UNGDOMS OG MOTORSENTER.
Idrettsrådet ga et høringsbrev i forbindelse med funksjons og romprogram for nytt 1 servicebygg på Sørlihavna. Idrettsrådet er enig i de faglige vurderinger som er gitt, og at området bør rehabiliteres og gjenoppbygges. Vi bemerket at personer med nedsatt funksjonsevne skal ha lik mulighet som andre til bruk og personlig deltakelse.

HAMMER TURN.
Idrettsrådet er med i prosessen og følger saken vedrørende ny turnhall.

LIF – HAMMER SKOLE.
Idrettsrådet har deltatt i saken vedrørende bruk av Hammerfeltets utearealer ved Hammer skole til kontrollert og begrenset bruk i forbindelse med Lørenskogmodellen. Innføringen av modellen krever ytterlige behov og bedret rammevilkår for trening. En økonomisk kompensasjon for slitasje var et alternativ for å løse problemet. Saken ble styrebehandlet i LIF og ønske om bruk avslått. Skolen ønsket også hjelp for å få stanset bruk av skolegården til parkeringsplasser etter skoletid.

LØRENSKOG FRIIDRETTSLAG.
Åpning av interkommunalt friidrettsanlegg på Lillestrøm 1. september 2007. Det var en stolt ordfører fra Lørenskog som beviselig viste frem et flott anlegg etter et mønstereksempel på tverrsamarbeid blant kommuner, idrettsråd og idrettslag. Ordførerne fra Rælingen og Skedsmo roste anlegget og alle var enig om at tribune må bygges dersom dette kan benyttes til større arrangement.

• HANDLINGSPLAN FOR IDRETTSVIRKSOMHETEN I LØRENSKOG.

1. BASISLOVNORM FOR IDRETTSRÅD.
Følge retningslinjene i veileder for Idrettsrådet.
Begrunnelse: Styrke virksomheten.

2. FØLGE IDRETTSPOLITISK DOKUMENT I TINGPERIODEN 2007 – 2011.
En åpen og inkluderende idrett.
Begrunnelse: Gå i takt med samfunnsutviklingen, og å gjøre organisasjonen mer synlig.

3. FØLGE IDRETTSKRETSENS STRATEGISKE PLATTFORM I PERIODEN 2007 – 2012.
Begrunnelse: Idrettsrådet er den viktigste samarbeidspartner og bindeledd mellom idrettskrets, idrettsklubber og kommune.

4. SAMFUNNSANSVAR.
Frivilligheten er en uerstattelig ressurs og bærebjelke både lokalt og for samfunnet. Begrepet ”Idrett for alle” krever således gode holdninger og bred kunnskap for de som tar ansvar.
Idrettsrådet er opptatt av å styrke de verdier den frivillige innsatsen representerer. Det innebærer:
a. Trygge oppvekstvilkår i nærmiljøet.
b. Gode tilbud til alle i form av lek, aktiviteter og konkurranser.
c. Bedre helsetilstanden for innbyggerne i kommunen.
d. Styrke verdikompetansen til ledere og trenere.
Begrunnelse: I en tid med store samfunnsendringer er det viktig å legge vekt på tilhørighet, kulturell forståelse og sosial forankring.

5. NETTVERKSBYGGING.
Styrke samarbeidet med kommunen, organisasjoner, politiske partier og frivillige grupper som arbeider for helse og omsorg. Det er viktig at den enkelte representant i idrettrådet foretar de oppgaver innenfor det ansvarsområde han-hun er satt til.
Begrunnelse: Styrke samspillet i barne og ungdomspolitikken, legge til rette for nyttige anlegg og gode prosjekter.

Leave a Reply

Jobber for idrettslagene i kommunen