Årsmelding 2009

ÅRSMELDING FOR

LØRENSKOG IDRETTSRÅD

I PERIODEN MARS 2009 – MARS 2010.

 

“Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet, kan gi enorme gevinster. En kommuneadministrasjon som systematisk benytter og belønner dette apparatet kan utrette store ting.”

 

Fra lokalavisen Valdres nov 2008, satt inn på forsiden av heftet ”Når én pluss én blir mer enn to” – En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd.

 

 

 

Samarbeid er avgjørende for oppnå best mulig vilkår for idretten

 

Idrettsrådets viktigste rolle er å være bindeleddet mellom kommunen og idrettslagene i kommunen. Det er to dokumenter som danner grunnlaget for samarbeidet:

 

 • Samarbeidsavtalen med kommunen
 • Heftet ”Når én pluss én blir mer enn to” – En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd.

 

Samarbeid er viktig for å skape best mulig vilkår for idretten i kommunen, herunder å skape gode og trygge oppvekstvilkår for barn og unge i kommunen.

Det er også viktig at vi som representerer idretten fremstår som gode rollemodeller for idrettsutøvere i alle aldre. Det er ikke alltid at ”Ikke gjør som jeg gjør, men gjør som jeg sier” er den rette framgangsmåten.

 

Åpen og inkluderende idrett må bygge på troverdighet, og idrett for alle må bygge på samfunnsbevisste idrettsledere.  Skal vi nå målene er samarbeidsavtalen et viktig dokument, og valgkomiteen må vite hvilke oppgaver som er vesentlige når nominasjonen av nøkkelpersoner foreligger.  Idrettsrådet håper fortsatt på en godt samarbeid, og ser frem mot et nytt år sammen med dere i arbeidet med å gi Folket en bedre hverdag.

 

På den annen side er Idrettsrådet også opptatt av å nå ut til idrettslagene i kommunen. Hvordan skal vi nå idrettslagene, skape glede og engasjement gjennom idretten?  Det er viktig at idrettslagene kommuniserer med idrettsrådet. Det er også et ønske at idrettsrådets representanter kan være stede i idretten, gjerne på styremøter og treninger for å skape en god dialog med idrettslagene.

 1. ORGANISASJON

 

a.                                                       Styresammensetning:

Leder:                                                                Dag Hogstad Fjellhammer Idrettslag

Nestleder/Kompetanseutvikling:  Vidar Bøe Østmarka IL

Juridisk rådgiver:                                             Trond Skyberg Lørenskog skiklubb

Økonomi:                                                         Per Stedje Østmarka O klubb

Integrering:                                                      Kirsti Gjerde Lørenskog Håndballklubb

Politisk rådgiver:                                             Sverre Olav Jenssen Lørenskog idrettsforening

Lagene:                                                             Hilde Lurås Lørenskog skiklubb

Anlegg-treningstider:                                     Svein Hagberg Hammer turn

Helseforebyggende:                                       Inger Johanne Bysting Lørenskog & Ræl K svømmekl

 

b.                                                       Valgkomité:

May Gunn Madsen Hammer turn

Hans Håkon Ruud Østmarka IL

 

c.                                                        Revisorer:                                                        

Jan Arnt Skjolde Østmarka IL

Claes Unger Østmarka O klubb

 

d.                                                       Lagoversikt:
Det er registrert 55 klubber i Lørenskog, med totalt 11.596 medlemmer mot 11.797 i 2008.

Det er ikke registrert noen nye idrettslag/klubber i 2009.

Friskis og Svettis Lørenskog – endret navn til: Friskis & Svettis Nedre Romerike

Strøket som medlem i NIF iht. NIFs lov § 10-2.

Følgende lag er tatt under administrasjon og oppløst:

 • Kurland Bordtennisklubb
 • SK-94

 

e.                                                       Utmerkelser:

Vidar Bø er tildelt prisen som Årets Ildsjel

Kirsti Ruud Østmarka Idrettslag  ble tildelt ungdomsstipendet.

Sverre Olav Jenssen ble tildelt hedersprisen.

Hvem som får ”Frivillighetsprisen” fra Akershus idrettskrets offentliggjøres under gjennomføringen av Verdiseminaret 18. mars 2010.

 

2.                                  MØTER, SAKER OG REPRESENTASJON.

 

a.                                         Gjennomførte styremøter

Idrettsrådet har gjennomført følgende styremøter i perioden:

29. april 2009

26. mai 2009

25. august 2009

6. oktober 2009

10. november

4. desember 2009

12. januar 2010

9. februar 2010

9. mars 2010

Årsmøte 23. mars 2010 med formøte.

 

I tillegg har det vært gjennomført ekstraordinære styremøter via e-post/telefon på følgende saker:

 • Tildeling av ungdomsstipend
 • Tildeling av Hedersprisen
 • Innstilling av kandidat til Frivillighetsprisen Akershus Idrettskrets.

 

b.                                                       Følgende saker er behandlet av styret i perioden

 

     i.            Konstituering av styret/fordeling av arbeidsoppgaver

Styret ble konstituert med leder, nestleder og styremedlemmer. Det konstitueres ikke varamedlemmer.

 

Arbeidsfordelingen i styret:

 

Dag Hogstad:                           Leder

Vidar Bø:                                  Kompetanse/utvikling/verdiseminar

Trond Skyberg:                         Sekretær

Sverre Olav Jenssen:                Kontaktperson politisk arena i kommunen

Inger Johanne Bysting:            Forebyggende helseprosjekter

Hilde Lurås:                              Samarbeid med lag/klubber i kommunen

Kirsti Gjerde:                            Integrering

Per Stedje:                               Kasserer/regnskap

Svein Hagberg:                         Anlegg/treningstider

 

    ii.                                                                        Orienteringssaker

Styret har hatt følgende orienteringssaker:

 • Orientering og gjennomgang av Basis Lovnorm for idrettsråd
 • Orientering og gjennomgang av samarbeidsavtalen med Lørenskog Kommune
 • Heftet ”Når én pluss én blir mer enn to” – En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd av KS og NIF.
 • Tildeling av LAM 2009 (se også egen sak i pkt  REF _Ref255808955 \r \h vi)

 

   iii.                                                                        Representasjon

Lørenskog Idrettsråd var representert på Idrettstinget i Akershus Idrettskrets med følgende personer:

 • Inger Johanne Bysting
 • Per Stedje
 • Sverre Olav Jenssen
 • Vidar Bø

 

Idrettsrådet var representert på IR seminar Akershus Idrettskrets med følgende personer:

 • Dag Hogstad
 • Vidar Bø
 • Sverre Olav Jenssen
 • Svein Hagberg

 

Lørenskog idrettsråd var representert på idrettsrådsledersamling i Follo 2. mars 2010 med følgende deltakere:

 • Dag Hogstad
 • Vidar Bø (Kretsstyret AIK og Lørenskog Idrettsråd)

 

  iv.                                                                        Verdiseminar 2010

Lørenskog Idrettsråd har i tråd med tidligere tradisjoner også planlagt gjennomføring av et verdiseminar i årsmøteperioden. Verdiseminaret gjennomføres 18. mars 2010 i Fjellhamar Kirke.

 

Idrettsrådet nedsatte følgende prosjektgruppe fra styret for å arbeide med Verdiseminaret:

 • Vidar Bø
 • Kirsti Gjerde
 • Hilde Lurås

Tema for verdiseminaret vil i 2010 være:

Forhold mellom integrering og inkludering.

 

Idrettsrådet ble etter søknad til kommunen tildelt kr 50.000,- for gjennomføring av Verdiseminaret.

 

    v.                                                                        Høringsuttalelser

Idrettsrådet har avgitt høringsuttalelser på følgende saker i årsmøteperioden:

 

 • Kirke- og Kulturdepartementet (KKD). Forslag til endringer i pengespillslovens § 10 vedrørende fordeling av Norsk Tippings overskudd terminalvirksomhet i bingohaller.
 • Folkehelseplanen i Lørenskog Kommune
 • Tilsynsvaktordningen i idrettshallene i Lørenskog Kommune
 • Idrettens plass i Markarådet (Oslo Idrettskrets)
 • Kommunedelplanen 2009 /2010
 • Kommunens helse- og miljøplan

 

  vi.                                                                        Tilskudd til lokale lag og foreninger

Det ble i 2009 fordelt kr 1.318.740 til lagene i Lørenskog. Det er en økning på kr 60.705,- siden forrige tildeling eller en vekst på4,8 %.

Lørenskog Idrettsråd delte ut midlene før avtalt frist og fikk også i 2009 tildelt kr 2.500,- fra Akershus Idrettskrets for dette.

 

 vii.                                                                        Samarbeid med Lørenskog Kommune

Lørenskog Idrettsråd har tatt opp samarbeidet med kommunen flere ganger i 2009. Idrettsrådet har i perioden blitt innkalt til ett samarbeidsmøte (11. mars 2010). Hovedtema for møtet vil være prolongering/reforhandling av samarbeidsavtalen og videreutvikling av samarbeidet mellom kommune og idrettsråd.

 

Øvrige temaer for møtet:

 

 • Anleggsutvikling i Lørenskog herunder ny turnhall og driftsavtaler med kommunen.
 • Interkommunale samarbeid.
 • Folkehelse (ref høringsutkast).
 •  Fordeling av treningstider.
 • Aktuelle saker fra idrettsrådet.

              

 

Samarbeidet med kommunen har ikke vært tilfredsstillende til tross for samarbeidsavtalen og retningslinjer for samarbeid mellom kommune og idrettsråd utgitt av Kommunenes Sentralforbund og Norges Idrettsforbund.

 

Samarbeidet med Kultur- og Idrettsutvalget (K/I-utvalget) har fungert bra og det har vært gjennomført to møter med representanter fra K/I-utvalget hvor også samarbeidet med kommunen har vært et tema.

Lørenskog Idrettsråd avtalte etter dette at alle høringsuttalelser som blir forelagt idrettsrådet og som idrettsrådet uttaler seg om sendes utvalgslederen i K7I-utvalget.

 

viii.                                                                        Anleggssituasjonen i kommunen

Idrettsrådet har vært engasjert i prosjektet vedrørende ny turnhall ved Dag Hogstad og Svein Hagberg.

 

Idrettsrådet ble invitert på befaring i Kjennhallen og ble også invitert til åpningen av Kjennhallen 11. mars 2010.

 

Idrettsrådet har vært også vært involvert i fordeling av treningstider på vegne av idrettslagene i kommunen. Kapasiteten er fortsatt tilnærmelsesvis sprengt. Åpning av Kjennhallen vil selvfølgelig forbedre hallkapasiteten i kommunen betydelig og det samme vil en bygging av ny turnhall gjøre.

 

Idrettsrådets involvering i Lørenskog Hus har vært begrenset

 

   ix.                                                                        Kulturtjenesten – driftstilskudd

Lørenskog Idrettsråd viser til brev fra kulturtjenesten som er sendt organisasjonene.  Idrettsrådet mottok

kr. 30.000,- i tilskudd.  Idrettsrådet har fortsatt ikke fått økt tilskudd på flere år, og har ved gjentatte anledninger bedt om at beløpet må høynes.

              

    x.                                                                        Rustjenesten – rusforebyggende tiltak

Idrettsrådet har som tidligere hatt stort fokus på rusforebyggende tiltak, og har mottatt

kr. 25.000,- fra rusmiddelkonsulenten.   Idrettsrådet vedtok at PITSTOP prosjektet videreført og innrettet mot åpen hall prosjektet (Kjennhallen skal holdes åpen på fredag ettermiddag kveld for å gi tilbud til barn og unge som ikke faller inn under den organiserte idretten i kommunen) skal tildeles midlene i 2009/2010.

 

   xi.                                                                        Tilskudd fra Norges Idrettsforbund

Lørenskog Idrettsråd fikk tildelt kr 500.000,- i støtte til ”Lørenskogmodellen”.

 

 xii.                                                                        Kultur og idrettens dag 6. juni 2009

Idretten var representert ved Team U&I danseklubb og Nedre Romerike Chearleaders.

 

xiii.                                                                        Lørenskog Kommune – Årets barne- og ungdomskommune 2009

Lørenskog Kommune fikk i 2009 prisen for Årets barne- og ungdomskommune. Lørenskog Idrettsråd innstilte kommunen som kandidat.

 

 

3.                              KLUBBENE OG ANDRE ORGANISASJONER:

 

a.                                                   Kulturtjenesten – søknader

Idrettsrådet minner om søknadsfrister 2010 til drifttilskudd.  Forfallsdagen er 1.5.2010.

Treningstider hadde fristen 1.3.2010.

 

b.                                                   Aktivitetsplan for styret

Idrettsrådets hovedoppgave er å ivareta idrettslagenes interesser.  Møter med kommunale politikere, gjensidig informasjonsflyt med lagene, et tett samarbeid med kommunale etater og oppfølging av aktuelle idrettsprosjekter er en del av denne oppgave.  Samarbeidsavtalen er således et viktig dokument som styrker dette arbeid.

Valgkomiteen har også en viktig oppgave i å rekruttere tillitsvalgte som besitter ønsket kompetanse og erfaring.

 

c.                                                    Kandidater til idrettsrådets verv

Idrettsrådet og valgkomiteen er opptatt av at idrettsrådet skal erstattes med gode kandidater.  Oppgavene er mange og viktige med fokus på klubbutvikling og klubbsamarbeid.  Valgkomiteen har arbeidet lenge for å finpusse kandidatene og har deltatt på flere styremøter i idrettsrådet.

 

d.                                                   Dokumentasjon

Idrettsrådet sender ut aktuell informasjon til lagene som har e-mail adresse.  Dette er stoff fra medlemsbladet Àjour, seminarer, idrettspolitiske dokumenter og handlingsplaner.  Enkelte ganger ber vi om tilbakemeldinger om virksomheten, men responsen er lite tilfredsstillende.

 

 

e.                                                   Tildeling av Hedersprisen

2003      Oddvar Nordheim Lørenskog skiklubb

2004      Alf Stefferud Østmarka O klubb

2005      Jan Erik Asbjørnsen LIF

2006       Klaus Wike Kurland fotballklubb

2007      Tor Haaland Lørenskog friidrettslag

2008       Rigmor Sæbø Østmarka IL

2009      Sverre Olav Jenssen Idrettsrådet og Lørenskog IF

 

f.                                                    Ungdomsstipendet.

2002      Siri Strøm Engebretsen Østmarka IL

2003      Lars Chr Unger Østmarka O klubb

2004      Kathrine Gilbert Hammer turn

2005      Helga Bysting Lørenskog og Rælingen kappsvømmeklubb

2006      Ann Jeanett Madsen Hammer turn

2007       Anna Berner B 72

2008       Heide Marthe Nilsen B 72

2009       Kirsti Ruud Østmarka Idrettslag

4.                              HANDLINGSPLAN FOR IDRETTSVIRKSOMHETEN I LØRENSKOG.

 

a.                                                   Basis lovnorm for idrettsråd

Lørenskog Idrettsråd vil etablere lov for Lørenskog Idrettsråd basert på ”Basis lovnorm for idrettsråd”.

 

b.                                                   Idrettspolitisk dokument i tingperioden 2007 – 2011

En åpen og inkluderende idrett.  Idrettspolitisk dokument for tingperioden ligger som et viktig fundament også for idrettsrådets arbeid.

 

c.                                                    Idrettskretsens strategiske plattform i perioden 2007 – 2012

Begrunnelse: Idrettsrådet er den viktigste samarbeidspartner og bindeledd mellom idrettskrets, idrettsklubber og kommune.

 

d.                                                   Samfunnsansvar.

Frivilligheten er en uerstattelig ressurs og bærebjelke både lokalt og for samfunnet.  Bare i Lørenskog utgjør det frivillige arbeidet i idrettslagene flere millioner årlig. Begrepet ”Idrett for alle” krever således gode holdninger og bred kunnskap for de som tar ansvar.

Idrettsrådet er opptatt av å styrke de verdier den frivillige innsatsen representerer.  Det innebærer:

 

 • Trygge oppvekstvilkår i nærmiljøet.
 • Gode tilbud til alle i form av lek, aktiviteter og konkurranser.
 • Bedre helsetilstanden for innbyggerne i kommunen.
 • Hvordan oppfattes idrettens utstillingsvindu av den norske mann og kvinne.  Det er viktig å løfte verdikompetansen til ledere og trenere.

 

e.                                                   Nettverksbygging.

Det er viktig for idrettsrådet å styrke samarbeidet med kommunen, organisasjoner, politiske partier og frivillige grupper som arbeider for helse, omsorg og verdiskapende aktiviteter.  Det er viktig at den enkelte representant i idrettrådet foretar de oppgaver innenfor det ansvarsområde han-hun er satt til. Idrettsrådet ønsker også å være mer synlig i idretten i kommunen, noe som innebærer mer tilstedeværelse i lokalmiljøet.

Begrunnelse: Styrke samspillet i barne og ungdomspolitikken, legge til rette for nyttige anlegg og gode prosjekter.

 

 

På vegne av Lørenskog Idrettsråd

 

 

Dag Hogstad

Leder

Leave a Reply

Jobber for idrettslagene i kommunen