Årsmøte i Lørenskog idrettsråd onsdag 9. september 2020

Det inviteres til årsmøte i Lørenskog idrettsråd onsdag 9. september 2020 kl 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet i andre etasje.
Pga corona-situasjonen må vi forhånspåmelding

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Delegater til årsmøtet må meldes inn på forhånd og senest innen 2. september til Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no. Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett, såfremt det er plass i henhold til reglene.
Saksliste:
1) Godkjenning av de fremmøtte representantene
2) Godkjenning av innkallingen, sakslisten og møtereglene
3) Valg av dirigent, referent, og to representanter til å underskrive protokollen
4) Behandle årsmelding 2019/2020
5) Behandle revidert regnskap
6) Behandle forslag til handlingsplan 2020/2021, herunder drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
7) Behandle innkomne forslag (ingen forslag mottatt)
8) Vedta budsjett
9) Gjøre følgende valg:
a) Leder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) Revisorer
d) Styret i Lørenskog idrettsråd gis fullmakt til å oppnevne representanter til møter i organisasjoner idrettsrådet er tilsluttet.
e) Valgkomité med leder, to medlemmer

Saksliste Årsmøtet 2020

Valgkomiteens innstilling 2020

http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/VALG_LIR_2020-instilling.pdf