All posts by lorenskogir

Lokale aktivitetsmidler/ LAM 2020

2020 har blitt et svært utfordrende år for alle som er aktive og ledere i idrettslag, også for oss i Lørenskog kommune. LAM er et viktig økonomisk tilskudd for de fleste idrettslag. Og når de økonomiske utfordringene slo til pga korona epidemien i våres, besluttet NIF, idrettskretsene og idrettsrådene at det skulle utbetales et forskudd på LAM som økonomisk støtte. Det ble besluttet at 66% av tildelt tilskudd for 2019 skulle utbetales. Dette ble gjennomført i regi av NIF og skal ha blitt utbetalt slutten av mai/tidlig juni.

Lørenskog idrettsråd skal nå stå for utbetaling av resterende beløp til kommunens idrettslag. Lørenskog har blitt tildelt totalt kr. 2.947.015 i LAM for 2020, en økning på kr. 50.529 fra 2019 sulle utbetales for 2020.

LIR har i flere år hatt flere kriterier for tildeling av LAM, i tillegg til en basisberegning basert på antall medlemmer tilogmed 19 år. Om kriteriene for tildeling av LAM skulle endres, har dette måttet bli godkjent på Årsmøtet tidligere. For 2020 har NIF fraveket dette kravet, slik at kriteriene kan bestemmes av idrettsrådet uten godkjenning av Årsmøtet.

NIF, og KUD, legger hvert år inn noen føringer og kriterier som Idrettsrådene må følge når vi tildeler LAM til det enkelte idrettslag, så også for 2020.

 Vi Lørenskog Idrettsråd har derfor besluttet følgende for tildeling (resterende beløp) av LAM for 2020:

 • Alle klubber i kommuner tilsluttet NIF må søke idrettsrådet om LAM (se vedlagte søknadsskjema)
 • Resterende tildeling vil bli beregnet ut i fra innmeldte medlemmer tilogmed 19 år pr. 31.12.2019 (husk å oppgi tallene i søknaden). Totalt tildelt beløp vil bli redusert med forskuddsbetalt beløp.
 • Fordelingen vil bli beregnet med 1/3 for medlemmer i gruppen 6-12 år. og 2/3 for medlemmer i gruppen 13-19 år

Søknadsfristen settes til 11.oktober 2020

Her finnes dere også informasjon fra NIF vedr LAM https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/

http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Informasjon-og-Søknad-LAM_2020-V2.pdf

Årsmøte i Lørenskog idrettsråd onsdag 9. september 2020

Det inviteres til årsmøte i Lørenskog idrettsråd onsdag 9. september 2020 kl 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet i andre etasje.
Pga corona-situasjonen må vi forhånspåmelding

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Delegater til årsmøtet må meldes inn på forhånd og senest innen 2. september til Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no. Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett, såfremt det er plass i henhold til reglene.
Saksliste:
1) Godkjenning av de fremmøtte representantene
2) Godkjenning av innkallingen, sakslisten og møtereglene
3) Valg av dirigent, referent, og to representanter til å underskrive protokollen
4) Behandle årsmelding 2019/2020
5) Behandle revidert regnskap
6) Behandle forslag til handlingsplan 2020/2021, herunder drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
7) Behandle innkomne forslag (ingen forslag mottatt)
8) Vedta budsjett
9) Gjøre følgende valg:
a) Leder
b) Styremedlemmer og varamedlemmer
c) Revisorer
d) Styret i Lørenskog idrettsråd gis fullmakt til å oppnevne representanter til møter i organisasjoner idrettsrådet er tilsluttet.
e) Valgkomité med leder, to medlemmer

Saksliste Årsmøtet 2020

Valgkomiteens innstilling 2020

http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/VALG_LIR_2020-instilling.pdf

IDRETTSRÅDET TRENGER NYE MEDLEMMER!

Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Lørenskog kommune i forbindelse med valg til nytt styre. Valget foretas på årsmøtet torsdag 7. mai 2020.

Frist for å melde inn forslag på kandidater er satt til 1. april 2020.

Hva er idrettsrådet?

 • Et organisasjonsledd under Norges idrettsforbund. Styret velges av, og blant lagenes medlemmer.
 • Idrettsrådets hovedoppgave er å være bindeleddet mellom den organiserte idretten og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

Hvem er idrettsrådet?

 • Styret i idrettsrådet velges av og blant medlemmer i de ulike klubber og lag i kommunen.
 • Velges på idrettsrådets årsmøte, for to år om gangen.
 • Representerer alle klubber og lag i kommunen.

valg 2020

 • Leder
 • 4 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer
 • 2 medlemmer til kontrollutvalget og en vara (tidligere revisor)

Nestleder og tre styremedlemmer er ikke på valg.

Leder velges enkeltvis, de øvrige velges samlet. Varamedlemmer velges samlet.

Styret fordeler interne arbeidsoppgaver som sekretær, kasserer, medieansvarlig osv. etter valget

I tillegg fordeler styret oppgaver som f. eks kontakt mot politikerne, fordeling av treningstider, jobbing med idrettsanlegg, kontakt med lagene, integrering og folkehelse.

Hva gjør idrettsrådet:

 • Idrettsrådet er høringsinstans for saker som kommunal idrettsplan, folkehelseplan, kommunedelplan, tildeling av treningstider og annet.
 • Fordeler LAM (lokale aktivitetsmidler).
 • Deltar på ulike konferanser og seminarer i idretts-Norge.
 • Samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Her jobber man for eksempel for å opprettholde gratisprinsippet og for nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen.
 • Jobber for integrering og inkludering i idretten.

Å være medlem av idrettsrådet er et interessant og spennende verv der man kan være med på å påvirke og bidra til at idretten i Lørenskog har gode kår og blir tatt hensyn til.

Idrettsrådet trenger ekspertise innen flere felt. Ved valget i 2019 ble det valgt inn representanter fra golf, fotball, cheerleading og skøyter.

Med denne henvendelsen ønsker valgkomiteen at alle lag/klubber innen idretten i Lørenskog drøfter internt om man har motiverte, gode kandidater til dette viktige vervet. Vi ber om å få inn navn, telefonnummer og epost-adresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.

SVARFRIST ER SATT TIL 1. april 2020. Forslag sendes til valgkomiteen.

Med vennlig hilsen Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd

Kirsti Gjerde, kirsti.gjerde@gmail.com, tlf. 48055430      

Anne Torill Nordli,  Anne.torill.nordli@gmail.com , tf. 48227720       

Bjørn Torp, torpern@hotmail.com,  tlf 48284238

www.facebook.com/lorenskogidrettsrad/

Idrettens verdiseminar 2019

Årets verdiseminar foregår onsdag 6. november klokken 17:30

Sted: Auditorium 1 på Lørenskog videregående skole

Tema for kvelden er «Idrett og samfunn»

17:30 Enkel bevertning.
18:00 Åpning. Ordfører Ragnhild Bergheim.
18:05 Oddvar Brå i samtale med forfatter Thor Gothaas: Et tilbakeblikk i skiløypa.
18:45 Rita Nilsen. Rus og prostitusjon.
19:15 Martin Skolbrekken. Drømmen som ble et mareritt.
19:45 Elever møter flyktninger. Raskere integrering.
20:00 Pelle Neraasen. LIF Gatelaget – et rusfritt treningstilbud og arena for sosial utvikling, mangfold og inkludering.

Søknad om LAM 2019

Lørenskog idrettsråd (LIR) inviterer herved alle kommunens idrettslag med virksomhet for barn og ungdom i alderen 6-19 år til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) 2019.

Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Søknad

Innleveres elektronisk med utfylling av vedlagte skjema og med årsrapport, signert protokoll fra siste årsmøte og revidert årsregnskap for siste år vedlagt.

Komplett søknad skal ha innkommet til: lam@lorenskogidrettsrad.no senest 22. september 2019 kl. 23.59 for å bli vurdert. Alle lag som sender inn søknad vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt av Lørenskog Idrettsråd.

Søknadsskjema LAM 2019

Utbetaling av tildelte midler forventes blir utbetalt i løpet av oktober 2019.