Category Archives: Støtteordning

Søknad om LAM 2019

Lørenskog idrettsråd (LIR) inviterer herved alle kommunens idrettslag med virksomhet for barn og ungdom i alderen 6-19 år til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) 2019.

Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Søknad

Innleveres elektronisk med utfylling av vedlagte skjema og med årsrapport, signert protokoll fra siste årsmøte og revidert årsregnskap for siste år vedlagt.

Komplett søknad skal ha innkommet til: lam@lorenskogidrettsrad.no senest 22. september 2019 kl. 23.59 for å bli vurdert. Alle lag som sender inn søknad vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt av Lørenskog Idrettsråd.

Søknadsskjema LAM 2019

Utbetaling av tildelte midler forventes blir utbetalt i løpet av oktober 2019.

Søknad om lokale aktivitetsmidler (LAM) 2017

Lørenskog idrettsråd (LIR) inviterer herved alle kommunens idrettslag med virksomhet for barn og ungdom i alderen 6-19 år til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) 2017.

LAM er en aktivitetsbasert støtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger som organiserer idrettsaktiviteter for barn og ungdom (6-19 år). Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene tildeles av idrettsrådet etter kriterier fastsatt av idrettsrådene (i dette tilfelle Lørenskog Idrettsråd) basert på anbefalinger fra Norges Idrettsforbund og KUD.

Kriterier for fordeling av LAM-midler ble vedtatt i årsmøtet i Lørenskog Idrettsråd 17.3.2015. Både barn (6-12 år) og ungdom (13-19) skal tilgodeses. Aktivitetstiltak for ungdom skal prioriteres i forhold til barn. Idrettsskoler og andre varierte idrettstilbud til barn og ungdom, samt idrettslag som har spesielle trener og lederutdanningstiltak og tiltak for funksjonshemmede anbefales prioritert.

Formålet med midlene er å støtte lagenes primæraktiviteter og at ordningen skal understøtte den frivillige aktiviteten i lagene.

Retningslinjer for fordeling av midler til lokale lag og foreninger (KUD 2015)

Ved fordelingen skal idrettsrådene følge følgende retningslinjer:

  1. a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.
  2. b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.
  3. c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal gis tilskudd.
  4. d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.
  5. e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

 Det presiseres at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.

Søknad:

Innleveres elektronisk med utfylling av vedlagte skjema og med årsrapport, signert protokoll fra siste årsmøte og revidert årsregnskap for siste år vedlagt.

Komplett søknad skal ha innkommet til: lam@lorenskogidrettsrad.no senest 1. september 2017 kl. 23.59 for å bli vurdert. Alle lag som sender inn søknad vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt av Lørenskog Idrettsråd.

Velkommen med søknaden for laget deres!!

Last ned skjema her>>


 

 

LAM midler 2016

Lørenskog idrettsråd (LIR) inviterer herved alle kommunens idrettslag med virksomhet for barn og ungdom i alderen 6-19 år til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) 2016.

LAM er en aktivitetsbasert støtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger som organiserer idrettsaktiviteter for barn og ungdom (6-19 år). Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene tildeles av idrettsrådet etter kriterier fastsatt av idrettsrådene (i dette tilfelle Lørenskog Idrettsråd) basert på anbefalinger fra Norges Idrettsforbund og KUD. Brev fra Idrettsforbundet kan leses her:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/471b336793644a84adf406685ed49232/2016-lam-brev-fra-nif-til-organisisasjonen-signert.pdf

Brev fra Kulturdepartementet kan leses her: https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/471b336793644a84adf406685ed49232/2016-lam-tilskudd-til-lokale-lag-og-foreninger-2016-fra-kud.pdf

Kriterier for fordeling av LAM-midler ble vedtatt i årsmøtet i Lørenskog Idrettsråd 17.3.2015. Både barn (6-12 år) og ungdom (13-19) skal tilgodeses. Aktivitetstiltak for ungdom skal prioriteres i forhold til barn. Idrettsskoler og andre varierte idrettstilbud til barn og ungdom, samt idrettslag som har spesielle trener og lederutdanningstiltak og tiltak for funksjonshemmede anbefales prioritert.

Formålet med midlene er å støtte lagenes primæraktiviteter og at ordningen skal understøtte den frivillige aktiviteten i lagene.

Retningslinjer for fordeling av midler til lokale lag og foreninger (KUD 2015)

Ved fordelingen skal idrettsrådene følge følgende retningslinjer:

  1. a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.
  2. b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.
  3. c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal gis tilskudd.
  4. d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.
  5. e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Det presiseres at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.

Søknad:

Innleveres elektronisk med utfylling av vedlagte skjema og med årsrapport, signert protokoll fra siste årsmøte og revidert årsregnskap for siste år vedlagt.

Komplett søknad skal ha innkommet til: lam@lorenskogidrettsrad.no senest 21. august kl. 23.59 for å bli vurdert. Alle lag som sender inn søknad vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt av Lørenskog Idrettsråd.

Velkommen med søknaden for laget deres!!

Med vennlig hilsen

Lørenskog Idrettsråd

Infoen og søknadskjema kan lastes ned her>>

 

Driftstilskudd til organisasjoner

Lørenskog kommune gir hvert år ut driftstilskudd til organisasjoner i kommunen.

Formålet med tilskuddet er å støtte driften av de frivillige organisasjonene i kommunen.

Søknadsfrist: 2. mai.
Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Ved spørsmål om driftstilskudd, kontakt oss på tlf. 67 93 44 60 eller kultur@lorenskog.kommune.no

Det er et krav til organisasjonene som søker driftstilskudd, at de har registrert seg i Lørenskogportalen og i Frivillighetsregisteret.