Category Archives: Info

Årsmøtedokumenter 2021

Lørenskog idrettsråd inviterer til årsmøte onsdag 9. juni 2021 kl 1800. Årsmøtet må gjennomføresTEAMS pga COVID-situasjonen i Lørenskog og kommunens restriksjoner.

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Delegater til årsmøtet må meldes inn på forhånd og senest innen 7. juni kl 1200 til Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no. I påmeldingen må det oppgis

 • Klubbnavn
 • Delegaten(e)s navn og epost-adresse(r) (for utsending av møteinvitasjon)
 • Observatøren navn (maks 1 pr klubb) og epost-adresse

1. Saksliste 2021

0. Forretningsorden Årsmøte LIR 2021

4. Årsmelding 2020-2021 Lørenskog idrettsråd

4. Vedlegg til årsmelding 2021

5. Regnskap 2020

5. Revisjonsberetning 2020

 

6b. Anleggsplan 2021

7. Kriterier for til av Lokale aktivitetsmidler 2021

9. Budsjett 2021

10. Valgkomiteens innstilling til Lørenskog idrettsråd 2021

11. Innstilling til valgkomite

Årsmøte 2021

Lørenskog idrettsråd inviterer til årsmøte onsdag 9. juni 2021 kl 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet i andre etasje. Hvis møtet må avholdes elektronisk på TEAMS pga COVID-situasjonen i Lørenskog vil det ble sendt ut informasjon om dette.

Lagene / klubbene kan møte med 2 representanter (en av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Delegater til årsmøtet må meldes inn på forhånd og senest innen 2. juni til Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no. Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett, såfremt det er plass i henhold til Covid-reglene for arrangement og sammenkomster i Lørenskog kommune.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret i Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no senest 2 uker før (det vil si innen 26. mai 2021).

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på Lørenskog idrettsråds hjemmeside senest onsdag 2. juni 2021.

Vel møtt!

Valgkomiteen trenger forslag til nye medlemmer av idrettsrådets styre

Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Lørenskog kommune i forbindelse med valg til nytt styre. Valget foretas på årsmøtet i juni 2021. Frist for å melde inn forslag på kandidater er satt til 1. mai 2021.

Hva er idrettsrådet?
• Et organisasjonsledd under Norges idrettsforbund. Styret velges av, og blant lagenes medlemmer.
• Idrettsrådets hovedoppgave er å være bindeleddet mellom den organiserte idretten og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.
Hvem er idrettsrådet?
• Styret i idrettsrådet velges av og blant medlemmer i de ulike klubber og lag i kommunen.
• Velges på idrettsrådets årsmøte, for to år om gangen.
• Representerer alle klubber og lag i kommunen.

På valg 2021

 • 4 styremedlemmer (inkludert nestleder)
 • 2 varamedlemmer
 • 2 medlemmer til kontrollutvalget og en vara
  Leder velges enkeltvis, de øvrige velges samlet. Varamedlemmer velges samlet. Leder er ikke på valg i år, siden leder ble valgt for to år i 2020.
  Styret fordeler interne arbeidsoppgaver som sekretær, kasserer, medieansvarlig osv. etter valget
  I tillegg fordeler styret oppgaver som f. eks kontakt mot politikerne, fordeling av treningstider, jobbing med idrettsanlegg, kontakt med lagene, integrering og folkehelse.


Hva gjør idrettsrådet:
• Idrettsrådet er høringsinstans for saker som kommunal idrettsplan, folkehelseplan, kommunedelplan, tildeling av treningstider og annet.
• Fordeler LAM (lokale aktivitetsmidler).
• Deltar på ulike konferanser og seminarer i idretts-Norge.
• Samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Her jobber man for eksempel for å opprettholde gratisprinsippet og for nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen.
• Jobber for integrering og inkludering i idretten.
Å være medlem av idrettsrådet er et interessant og spennende verv der man kan være med på å påvirke og bidra til at idretten i Lørenskog har gode kår og blir tatt hensyn til.
Idrettsrådet trenger ekspertise innen flere felt. Ved valget i 2020 ble det valgt inn representanter fra golf, fotball, svømming, cheer-leading og skøyter.

Med denne henvendelsen ønsker valgkomiteen at alle lag/klubber innen idretten i Lørenskog drøfter internt om man har motiverte, gode kandidater til dette viktige vervet. Vi ber om å få inn navn, telefonnummer og epost-adresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.
SVARFRIST ER SATT TIL 1. mai 2021. Forslag sendes til valgkomiteen.

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd

Anne Torill Nordli, anne.torill.nordli@gmail.com , tlf. 48227720
Sverre Olav Jenssen, sojensse@broadpark.no, tlf. 91841715.
Heidi Fallet, heidifm@broadpark.no, tlf. 98265883

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

Kontrollkomite og valgkomite er på valg

Lokale aktivitetsmidler/ LAM 2020

2020 har blitt et svært utfordrende år for alle som er aktive og ledere i idrettslag, også for oss i Lørenskog kommune. LAM er et viktig økonomisk tilskudd for de fleste idrettslag. Og når de økonomiske utfordringene slo til pga korona epidemien i våres, besluttet NIF, idrettskretsene og idrettsrådene at det skulle utbetales et forskudd på LAM som økonomisk støtte. Det ble besluttet at 66% av tildelt tilskudd for 2019 skulle utbetales. Dette ble gjennomført i regi av NIF og skal ha blitt utbetalt slutten av mai/tidlig juni.

Lørenskog idrettsråd skal nå stå for utbetaling av resterende beløp til kommunens idrettslag. Lørenskog har blitt tildelt totalt kr. 2.947.015 i LAM for 2020, en økning på kr. 50.529 fra 2019 sulle utbetales for 2020.

LIR har i flere år hatt flere kriterier for tildeling av LAM, i tillegg til en basisberegning basert på antall medlemmer tilogmed 19 år. Om kriteriene for tildeling av LAM skulle endres, har dette måttet bli godkjent på Årsmøtet tidligere. For 2020 har NIF fraveket dette kravet, slik at kriteriene kan bestemmes av idrettsrådet uten godkjenning av Årsmøtet.

NIF, og KUD, legger hvert år inn noen føringer og kriterier som Idrettsrådene må følge når vi tildeler LAM til det enkelte idrettslag, så også for 2020.

 Vi Lørenskog Idrettsråd har derfor besluttet følgende for tildeling (resterende beløp) av LAM for 2020:

 • Alle klubber i kommuner tilsluttet NIF må søke idrettsrådet om LAM (se vedlagte søknadsskjema)
 • Resterende tildeling vil bli beregnet ut i fra innmeldte medlemmer tilogmed 19 år pr. 31.12.2019 (husk å oppgi tallene i søknaden). Totalt tildelt beløp vil bli redusert med forskuddsbetalt beløp.
 • Fordelingen vil bli beregnet med 1/3 for medlemmer i gruppen 6-12 år. og 2/3 for medlemmer i gruppen 13-19 år

Søknadsfristen settes til 11.oktober 2020

Her finnes dere også informasjon fra NIF vedr LAM https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/

http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/wp-content/uploads/2020/09/Informasjon-og-Søknad-LAM_2020-V2.pdf