Informasjon fra valgkomiteen til Lørenskog Idrettsråd

IDRETTSRÅDET TRENGER NYE MEDLEMMER!

Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Lørenskog kommune i forbindelse med valg til nytt styre. Valget foretas på årsmøtet 10. april 2019. Frist for å melde inn forslag på kandidater er satt til 28. februar 2019.

Hva er idrettsrådet?
• Et organisasjonsledd under Norges idrettsforbund. Styret velges av, og blant lagenes medlemmer.
• Idrettsrådets hovedoppgave er å være bindeleddet mellom den organiserte idretten og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

Hvem er idrettsrådet?
• Styret i idrettsrådet velges av og blant medlemmer i de ulike klubber og lag i kommunen.
• Velges på idrettsrådets årsmøte, for to år om gangen.
• Representerer alle klubber og lag i kommunen.
På valg 2019:
• Nestleder
• 3 styremedlemmer
• 1 varamedlem
• 2 revisorer

Leder og fire styremedlemmer/varamedlemmer er ikke på valg.
Nestleder velges enkeltvis, de øvrige velges samlet.
Styret fordeler interne arbeidsoppgaver som sekretær, kasserer, medieansvarlig osv. etter valget
I tillegg fordeler man oppgaver som kontakt opp mot politikerne, fordeling av treningstider, jobbing med idrettsanlegg, kontakt med lagene, integrering og folkehelse.

Hva gjør idrettsrådet:
• Idrettsrådet er høringsinstans for saker som kommunal idrettsplan, folkehelseplan, kommunedelplan, tildeling av treningstider og annet.
• Fordeler LAM (lokale aktivitetsmidler).
• Deltar på ulike konferanser og seminarer i idretts-Norge.
• Samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Her jobber man for eksempel for å opprettholde gratisprinsippet og for nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen. Eksempelvis ville man neppe fått turnhall i Lørenskog hadde det ikke vært for idrettsrådets påvirkning.
• Jobber for integrering og inkludering i idretten.
Å være medlem av idrettsrådet er et interessant og spennende verv der man kan være med på å påvirke og bidra til at idretten i Lørenskog har gode kår og blir tatt hensyn til.
Idrettsrådet trenger ekspertise innen flere felt. Ved valget i 2018 ble det valgt inn representanter fra friidrett, fotball, håndball, ishockey, cheer-leading, svømming og dans.

Med denne henvendelsen ønsker valgkomiteen at alle lag/klubber innen idretten i Lørenskog drøfter internt om man har motiverte, gode kandidater til dette viktige vervet. Vi ber om å få inn navn, telefonnummer og mailadresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.

SVARFRIST ER SATT TIL 28. FEBRUAR 2019.

Forslag sendes til valgkomiteen.

Med vennlig hilsen Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd
Kirsti Gjerde, kirsti.gjerde@gmail.com, tlf. 48055430
Anne Torill Nordli, Anne.torill.nordli@gmail.com , tf. 48227720
Bjørn Torp, torpern@hotmail.com, tlf 48284238

www.lorenskogidrettsrad.no/
www.facebook.com/lorenskogidrettsrad/
Lovnormen Idrettsråd https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/nifs-lov-om-idrettsrad/