Søknadsskjema LAM

Lørenskog idrettsråd (LIR) inviterer herved alle kommunens idrettslag med virksomhet for barn og ungdom i alderen 6-19 år til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) 2017.

LAM er en aktivitetsbasert støtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger som organiserer idrettsaktiviteter for barn og ungdom (6-19 år). Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene tildeles av idrettsrådet etter kriterier fastsatt av idrettsrådene (i dette tilfelle Lørenskog Idrettsråd) basert på anbefalinger fra Norges Idrettsforbund og KUD.

Kriterier for fordeling av LAM-midler ble vedtatt i årsmøtet i Lørenskog Idrettsråd 17.3.2015. Både barn (6-12 år) og ungdom (13-19) skal tilgodeses. Aktivitetstiltak for ungdom skal prioriteres i forhold til barn. Idrettsskoler og andre varierte idrettstilbud til barn og ungdom, samt idrettslag som har spesielle trener og lederutdanningstiltak og tiltak for funksjonshemmede anbefales prioritert.

Formålet med midlene er å støtte lagenes primæraktiviteter og at ordningen skal understøtte den frivillige aktiviteten i lagene.

Retningslinjer for fordeling av midler til lokale lag og foreninger (KUD 2015)

Ved fordelingen skal idrettsrådene følge følgende retningslinjer:

  1. a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.
  2. b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.
  3. c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal gis tilskudd.
  4. d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.
  5. e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

 Det presiseres at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.

Søknad:

Innleveres elektronisk med utfylling av vedlagte skjema og med årsrapport, signert protokoll fra siste årsmøte og revidert årsregnskap for siste år vedlagt.

Komplett søknad skal ha innkommet til: lam@lorenskogidrettsrad.no senest 1. september 2017 kl. 23.59 for å bli vurdert. Alle lag som sender inn søknad vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt av Lørenskog Idrettsråd.

Velkommen med søknaden for laget deres!!

Last ned skjema her>>