Årsmøte 2023

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2023

Det inviteres til årsmøte i Lørenskog idrettsråd torsdag 8. juni 2023 kl 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet i andre etasje.

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Delegater til årsmøtet må meldes inn på forhånd og senest innen 1. juni til Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no. Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett, såfremt det er plass i henhold til reglene.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret i Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no senest 2 uker før – altså innen 25. mai 2023.

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på Lørenskog idrettsråds hjemmeside senest torsdag 1. juni 2023.

Vel møtt!

Lørenskog idrettsråd

Agenda for årsmøte i henhold til Lov for Lørenskog idrettsråd:

Saksliste årsmøte 8. juni 2023:

 • Godkjenning av de fremmøtte representantene
 • Godkjenning av innkallingen, sakslisten og møtereglene
 • Valg av dirigent, referent, og to representanter til å underskrive protokollen
 • Behandle årsmelding 2022/2023
 • Behandle revidert regnskap, inkludert Kontrollutvalgets beretning
 • Behandle forslag til handlingsplan 2023/2024, herunder drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling samt behandle forslag til anleggsplan
  1. Handlingsplan
  2. Anleggsplan
 • Behandle kriterier for tildeling av LAM
 • Behandle innkomne forslag
 • Vedta budsjett
 • Foreta følgende valg:Nestleder
 1. Styremedlemmer og varamedlemmer
 2. Kontrollutvalg (revisorer)
 3. Styret i Lørenskog idrettsråd gis fullmakt til å oppnevne representanter til møter i organisasjoner idrettsrådet er tilsluttet
 4. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og vara

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21