Informasjon om LAM midler 2018

SØKNAD OM LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM) 2018

AUGUST, 2018 EPG

Lørenskog idrettsråd (LIR) inviterer herved alle kommunens idrettslag med virksomhet for barn og ungdom i alderen 6-19 år til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) 2018.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og anbefalinger fra NIF. Kriterier for fordeling av LAM-midler ble vedtatt i årsmøtet i Lørenskog Idrettsråd 17.3.2015. Både barn (6-12 år) og ungdom (13-19) skal tilgodeses. Aktivitetstiltak for ungdom skal prioriteres i forhold til barn. Idrettsskoler og andre varierte idrettstilbud til barn og ungdom, samt idrettslag som har spesielle trener og lederutdanningstiltak og tiltak for funksjonshemmede anbefales prioritert.

Retningslinjer for fordeling av midler til lokale lag og foreninger (KUD 2018)

Ved fordelingen skal idrettsrådene følge følgende retningslinjer:

a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.

b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.

c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal gis tilskudd.

d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.

e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

Det presiseres at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.

Søknad (Søknad LAM 2018):

Innleveres elektronisk med utfylling av vedlagte skjema og med årsrapport, signert protokoll fra siste årsmøte og revidert årsregnskap for siste år vedlagt.

Komplett søknad skal ha innkommet til: lam@lorenskogidrettsrad.no senest 17. september 2018 kl. 23.59 for å bli vurdert. Alle lag som sender inn søknad vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt av Lørenskog Idrettsråd.

Utbetaling av tildelte midler forventes blir utbetalt i løpet av oktober 2018.

Velkommen med søknaden for laget deres!!