All posts by lorenskogir

IDRETTSRÅDET TRENGER NYE MEDLEMMER!

Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Lørenskog kommune i forbindelse med valg til nytt styre. epost er sendt alle medlemsforeninger i Lørenskog idrettsråd.

Valget foretas på årsmøtet 8. juni 2023. Frist for å melde inn forslag på kandidater er satt til 1. mai 2023.

Hva er idrettsrådet?
• Et organisasjonsledd under Norges idrettsforbund. Styret velges av, og blant lagenes medlemmer.
• Idrettsrådets hovedoppgave er å være bindeleddet mellom den organiserte idretten og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

Hvem er idrettsrådet?
• Styret i idrettsrådet velges av og blant medlemmer i de ulike klubber og lag i kommunen.
• Velges på idrettsrådets årsmøte, for to år om gangen.
• Representerer alle klubber og lag i kommunen.

På valg 2023

 • Nestleder, fire medlemmer og to varamedlemmer
 • 2 medlemmer til kontrollutvalget og en vara

Styret fremmer innstilling til valgkomite.

 • Leder og nestleder velges separat, øvrige styremedlemmer velges samlet. Varamedlemmer velges samlet.
  Leder er ikke på valg i 2023.

Styret fordeler interne arbeidsoppgaver som sekretær, kasserer, medieansvarlig osv. etter valget. I tillegg fordeler styret oppgaver som f. eks kontakt mot politikerne, fordeling av treningstider, jobbing med idrettsanlegg, kontakt med lagene, integrering og folkehelse.

Hva gjør idrettsrådet:
• Idrettsrådet er høringsinstans for saker som kommunal idrettsplan, folkehelseplan, kommunedelplan, tildeling av treningstider og annet.
• Fordeler LAM (lokale aktivitetsmidler).
• Deltar på ulike konferanser og seminarer i idretts-Norge.
• Samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Her jobber man for eksempel for å opprettholde gratisprinsippet og for nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen.
• Jobber for integrering og inkludering i idretten.

Å være medlem av idrettsrådet er et interessant og spennende verv der man kan være med på å påvirke og bidra til at idretten i Lørenskog har gode kår og blir tatt hensyn til.
Idrettsrådet trenger ekspertise innen flere felt. Ved valget i 2022 ble det valgt inn representanter fra ishockey, karate og dans i tillegg til representanter fra cheerleading, sykkel, orientering, håndball og fotball

Med denne henvendelsen ønsker valgkomiteen at alle lag/klubber innen idretten i Lørenskog drøfter internt om man har motiverte, gode kandidater til dette viktige vervet.

Valgkomiteen ber om å få inn navn, telefonnummer og epost-adresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.

SVARFRIST ER SATT TIL 1. mai 2023. Forslag sendes til valgkomiteen.

Med vennlig hilsen Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd

Anne Torill Nordli, Anne.torill.nordli@gmail.com, tlf. 48227720
Sverre Olav Jenssen, sojensse@broadpark.no, tlf 67905159
Bente Bredesen Ulseth bente_bredesen@hotmail.com, tlf 90 89 89 91

Årsmøte 2022

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2022

Det inviteres til årsmøte i Lørenskog idrettsråd onsdag 15. juni 2022 kl 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet i andre etasje.

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Delegater til årsmøtet må meldes inn på forhånd og senest innen 8. juni til Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no. Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett, såfremt det er plass i henhold til reglene.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret i Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no senest 2 uker før (det vil si innen 1. juni 2022).

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på Lørenskog idrettsråds hjemmeside senest onsdag 8. juni 2022.

Vel møtt!

Lørenskog idrettsråd

IDRETTSRÅDET TRENGER NYE MEDLEMMER!

                                                     11.2.2022

Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Lørenskog kommune i forbindelse med valg til nytt styre. Valget foretas på årsmøtet 15. juni 2022. Frist for å melde inn forslag på kandidater er satt til 1. mai 2022.

Hva er idrettsrådet?

 • Et organisasjonsledd under Norges idrettsforbund. Styret velges av, og blant lagenes medlemmer.
 • Idrettsrådets hovedoppgave er å være bindeleddet mellom den organiserte idretten og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

Hvem er idrettsrådet?

 • Styret i idrettsrådet velges av og blant medlemmer i de ulike klubber og lag i kommunen.
 • Velges på idrettsrådets årsmøte, for to år om gangen.
 • Representerer alle klubber og lag i kommunen.

På valg 2022

 • Leder, tre medlemmer og to varamedlemmer
 • 2 medlemmer til kontrollutvalget og en vara

Leder velges enkeltvis, de øvrige velges samlet. Varamedlemmer velges samlet.

Styret fordeler interne arbeidsoppgaver som sekretær, kasserer, medieansvarlig osv. etter valget

I tillegg fordeler styret oppgaver som f. eks kontakt mot politikerne, fordeling av treningstider, jobbing med idrettsanlegg, kontakt med lagene, integrering og folkehelse.

Hva gjør idrettsrådet:

 • Idrettsrådet er høringsinstans for saker som kommunal idrettsplan, folkehelseplan, kommunedelplan, tildeling av treningstider og annet.
 • Fordeler LAM (lokale aktivitetsmidler).
 • Deltar på ulike konferanser og seminarer i idretts-Norge.
 • Samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Her jobber man for eksempel for å opprettholde gratisprinsippet og for nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen.
 • Jobber for integrering og inkludering i idretten.

Å være medlem av idrettsrådet er et interessant og spennende verv der man kan være med på å påvirke og bidra til at idretten i Lørenskog har gode kår og blir tatt hensyn til.

Idrettsrådet trenger ekspertise innen flere felt. Ved valget i 2021 ble det valgt inn representanter fra sykkel, orientering, håndball og fotball i tillegg til representanter fra cheerleading, dans, svømming og friidrett.

Med denne henvendelsen ønsker valgkomiteen at alle lag/klubber innen idretten i Lørenskog drøfter internt om man har motiverte, gode kandidater til dette viktige vervet. Vi ber om å få inn navn, telefonnummer og epost-adresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.

SVARFRIST ER SATT TIL 1. mai 2022. Forslag sendes til valgkomiteen.

Med vennlig hilsen Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd

Anne Torill Nordli,  Anne.torill.nordli@gmail.com , tf. 48227720       

Sverre Olav Jenssen, sojensse@broadpark.no, tlf 67905159

Heidi Fallet Moen,  heidifm@broadpark.no, tlf. 98265883

Stein Skretteberg, stein.skretteberg@gmail.com, tlf 91895700

www.lorenskogidrettsrad.no/

www.facebook.com/lorenskogidrettsrad/

Lovnormen Idrettsråd (ny lovnorm med virkning fra 1.1.2020.  https://www.idrettsforbundet.no/idrettsrad/nifs-lov-om-idrettsrad/

Viktig informasjon angående Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Ordinær tildeling av LAM til idrettslag i Lørenskog vil skje i henhold til årsmøtevedtak som igjen bygger på anbefalinger fra NIF. Tildelingen vil i hovedsak foretas etter antall medlemmer i lagene mellom 6-19 år registrert i SportsAdmin. Det skal ikke sendes inn søknad for den ordinære tildelingen, men alle lag som har medlemmer i relevant aldersgruppe ifølge SportsAdmin (2020) vil få tildelt midler. Det er avsatt nesten 3,4 millioner kroner til den ordinære tildelingen.

Kulturdepartementet kom 30. september med en ekstraordinær tildeling. Siktemålet med denne ekstrapotten som er på 400 000 kroner for Lørenskog, er inkludering i vid forstand og å få barn og unge tilbake til idretten (se for eksempel https://www.idrettsforbundet.no/tema/tilbake-til-idretten/ ). Idrettsrådet vil i tråd med føringene fra NIF hensynta lag som har hatt nedgang i antall medlemmer blant barn og unge i covid19-perioden. Vi vil her legge til grunn medlemstallene fra SportsAdmin for årene 2019 og 2020.

Det må sendes inn en kortfattet søknad for den ekstraordinære tildelingen innen 20. oktober til idrettsrådet ved lam@lorenskogidrettsrad.no. Søknaden må være undertegnet av minst ett styremedlem og inneholde informasjon om:

 • tiltak for å beholde, få tilbake gamle og rekruttere nye medlemmer
 • eventuelle tiltak som er gjort/planlagt for å fremme mangfold, inkludering (for eksempel av barn og unge som i liten grad deltar i idrett eller med nedsatt funksjonsevne) og lav terskel for deltakelse
 • eventuelle andre relevante forhold ved medlemssituasjonen

Vi har korte frister fra NIF for å foreta fordelingen slik at det er ikke rom for utsettelser.

Lørenskog idrettsråds innstilling for LAM (ordinært og ekstra midler) blir sendt NIF senest 15.november 2021

Med hilsen,

Lørenskog idrettsråd