All posts by lorenskogir

IDRETTSRÅDET TRENGER NYE MEDLEMMER!

Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Lørenskog kommune i forbindelse med valg til nytt styre. Valget foretas på årsmøtet torsdag 7. mai 2020.

Frist for å melde inn forslag på kandidater er satt til 1. april 2020.

Hva er idrettsrådet?

 • Et organisasjonsledd under Norges idrettsforbund. Styret velges av, og blant lagenes medlemmer.
 • Idrettsrådets hovedoppgave er å være bindeleddet mellom den organiserte idretten og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

Hvem er idrettsrådet?

 • Styret i idrettsrådet velges av og blant medlemmer i de ulike klubber og lag i kommunen.
 • Velges på idrettsrådets årsmøte, for to år om gangen.
 • Representerer alle klubber og lag i kommunen.

valg 2020

 • Leder
 • 4 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer
 • 2 medlemmer til kontrollutvalget og en vara (tidligere revisor)

Nestleder og tre styremedlemmer er ikke på valg.

Leder velges enkeltvis, de øvrige velges samlet. Varamedlemmer velges samlet.

Styret fordeler interne arbeidsoppgaver som sekretær, kasserer, medieansvarlig osv. etter valget

I tillegg fordeler styret oppgaver som f. eks kontakt mot politikerne, fordeling av treningstider, jobbing med idrettsanlegg, kontakt med lagene, integrering og folkehelse.

Hva gjør idrettsrådet:

 • Idrettsrådet er høringsinstans for saker som kommunal idrettsplan, folkehelseplan, kommunedelplan, tildeling av treningstider og annet.
 • Fordeler LAM (lokale aktivitetsmidler).
 • Deltar på ulike konferanser og seminarer i idretts-Norge.
 • Samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Her jobber man for eksempel for å opprettholde gratisprinsippet og for nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen.
 • Jobber for integrering og inkludering i idretten.

Å være medlem av idrettsrådet er et interessant og spennende verv der man kan være med på å påvirke og bidra til at idretten i Lørenskog har gode kår og blir tatt hensyn til.

Idrettsrådet trenger ekspertise innen flere felt. Ved valget i 2019 ble det valgt inn representanter fra golf, fotball, cheerleading og skøyter.

Med denne henvendelsen ønsker valgkomiteen at alle lag/klubber innen idretten i Lørenskog drøfter internt om man har motiverte, gode kandidater til dette viktige vervet. Vi ber om å få inn navn, telefonnummer og epost-adresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.

SVARFRIST ER SATT TIL 1. april 2020. Forslag sendes til valgkomiteen.

Med vennlig hilsen Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd

Kirsti Gjerde, kirsti.gjerde@gmail.com, tlf. 48055430      

Anne Torill Nordli,  Anne.torill.nordli@gmail.com , tf. 48227720       

Bjørn Torp, torpern@hotmail.com,  tlf 48284238

www.facebook.com/lorenskogidrettsrad/

Idrettens verdiseminar 2019

Årets verdiseminar foregår onsdag 6. november klokken 17:30

Sted: Auditorium 1 på Lørenskog videregående skole

Tema for kvelden er «Idrett og samfunn»

17:30 Enkel bevertning.
18:00 Åpning. Ordfører Ragnhild Bergheim.
18:05 Oddvar Brå i samtale med forfatter Thor Gothaas: Et tilbakeblikk i skiløypa.
18:45 Rita Nilsen. Rus og prostitusjon.
19:15 Martin Skolbrekken. Drømmen som ble et mareritt.
19:45 Elever møter flyktninger. Raskere integrering.
20:00 Pelle Neraasen. LIF Gatelaget – et rusfritt treningstilbud og arena for sosial utvikling, mangfold og inkludering.

Søknad om LAM 2019

Lørenskog idrettsråd (LIR) inviterer herved alle kommunens idrettslag med virksomhet for barn og ungdom i alderen 6-19 år til å søke om lokale aktivitetsmidler (LAM) 2019.

Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Søknad

Innleveres elektronisk med utfylling av vedlagte skjema og med årsrapport, signert protokoll fra siste årsmøte og revidert årsregnskap for siste år vedlagt.

Komplett søknad skal ha innkommet til: lam@lorenskogidrettsrad.no senest 22. september 2019 kl. 23.59 for å bli vurdert. Alle lag som sender inn søknad vil motta bekreftelse på at søknaden er mottatt av Lørenskog Idrettsråd.

Søknadsskjema LAM 2019

Utbetaling av tildelte midler forventes blir utbetalt i løpet av oktober 2019.

Folkemøte med de politiske partiene før valget høsten 2019

21.august arrangerte Lørenskog idrettsråd et folkemøte med lokale politiske parti før valget i høst. Tema var idrettens vilkår i Lørenskog videre fremover, utbygging av idrettsanlegg i takt med befolkningsveksten og andre aktuelle tema fra idretten i Lørenskog.

Det ble gode debatter med godt engasjement og gode innlegg fra både politikere og fremmøtte idrettsfolk i salen.

Lørenskog idrettsråd vil følge opp de aktuelle temaene overfor det nye Utvalget for kultur, idrett og frivillighet etter valget i høst

Representantene fra de politiske partiene
Representanter fra idrettsfolket i Lørenskog