Category Archives: Info

ÅRSMØTEDOKUMENTER 2023

Agenda http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/agenda-arsmote-lorenskog-idrettsrad-2023-2/

Årsmelding Lørenskog idrettsråd 2022-2023 http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/arsmelding-lorenskog-idrettsrad-2022-2023-v1-0-2/

Årsregnskap 2022 / 2023 http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/resultatregnskap-og-balanse-lir-2022-signed/

Noter Til regnskap 2022 / 2023 http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/noter-til-regnskapet-2022/ Budsjett 2023 / 2


Budsjett 2023 / 2024 http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/budsjett-2023/

Handlingsplan 2023 / 2024 v 1http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/10-1-handlingsplan-lorenskog-idrettsrad-2023-2024-2/

Anleggsplan 2023 / 2024 http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/10-2-anleggsplan-2023/

Revisjonsberetning fra kontrollutvalget – http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/kontrollutvalgets-beretning-for-2022/


Kriterier for tildeling av LAM

Forslag fra styret: http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/sak-11-lam-2023/

Forslag fra Østmarka IL v/ Vidar Bøe – ekstra kriterier for tildeling av LAM – http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/innkomne-forslag-2023/

Styrets innstilling til forslag fra Østmarka IL om ekstra kriterier for LAM http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/styrets-innstilling-til-forslag-fra-ostmarka-il-angaende-kriterier-for-lam/

Innkomne forslag – Ingen

Valgkomiteens innstilling – http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/valgkomiteens-innstilling-2023/

Lov for Lørenskog idrettsråd http://lorenskogidrettsrad.no/wordpress/lovnorm-for-lorenskog-idrettsrad-2022/

Årsmøte 2023

INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2023

Det inviteres til årsmøte i Lørenskog idrettsråd torsdag 8. juni 2023 kl 1800 på Lørenskog hus, Vasshjulet i andre etasje.

Lagene kan møte med 2 representanter (En av hvert kjønn iht. NIFs lov § 2 – 4). Delegater til årsmøtet må meldes inn på forhånd og senest innen 1. juni til Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no. Det gis i tillegg anledning til å møte med observatør uten stemmerett, såfremt det er plass i henhold til reglene.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret i Lørenskog idrettsråd post@lorenskogidrettsrad.no senest 2 uker før – altså innen 25. mai 2023.

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil bli lagt ut på Lørenskog idrettsråds hjemmeside senest torsdag 1. juni 2023.

Vel møtt!

Lørenskog idrettsråd

Agenda for årsmøte i henhold til Lov for Lørenskog idrettsråd:

Saksliste årsmøte 8. juni 2023:

 • Godkjenning av de fremmøtte representantene
 • Godkjenning av innkallingen, sakslisten og møtereglene
 • Valg av dirigent, referent, og to representanter til å underskrive protokollen
 • Behandle årsmelding 2022/2023
 • Behandle revidert regnskap, inkludert Kontrollutvalgets beretning
 • Behandle forslag til handlingsplan 2023/2024, herunder drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling samt behandle forslag til anleggsplan
  1. Handlingsplan
  2. Anleggsplan
 • Behandle kriterier for tildeling av LAM
 • Behandle innkomne forslag
 • Vedta budsjett
 • Foreta følgende valg:Nestleder
 1. Styremedlemmer og varamedlemmer
 2. Kontrollutvalg (revisorer)
 3. Styret i Lørenskog idrettsråd gis fullmakt til å oppnevne representanter til møter i organisasjoner idrettsrådet er tilsluttet
 4. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og vara

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21

IDRETTSRÅDET TRENGER NYE MEDLEMMER!

Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Lørenskog kommune i forbindelse med valg til nytt styre. epost er sendt alle medlemsforeninger i Lørenskog idrettsråd.

Valget foretas på årsmøtet 8. juni 2023. Frist for å melde inn forslag på kandidater er satt til 1. mai 2023.

Hva er idrettsrådet?
• Et organisasjonsledd under Norges idrettsforbund. Styret velges av, og blant lagenes medlemmer.
• Idrettsrådets hovedoppgave er å være bindeleddet mellom den organiserte idretten og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

Hvem er idrettsrådet?
• Styret i idrettsrådet velges av og blant medlemmer i de ulike klubber og lag i kommunen.
• Velges på idrettsrådets årsmøte, for to år om gangen.
• Representerer alle klubber og lag i kommunen.

På valg 2023

 • Nestleder, fire medlemmer og to varamedlemmer
 • 2 medlemmer til kontrollutvalget og en vara

Styret fremmer innstilling til valgkomite.

 • Leder og nestleder velges separat, øvrige styremedlemmer velges samlet. Varamedlemmer velges samlet.
  Leder er ikke på valg i 2023.

Styret fordeler interne arbeidsoppgaver som sekretær, kasserer, medieansvarlig osv. etter valget. I tillegg fordeler styret oppgaver som f. eks kontakt mot politikerne, fordeling av treningstider, jobbing med idrettsanlegg, kontakt med lagene, integrering og folkehelse.

Hva gjør idrettsrådet:
• Idrettsrådet er høringsinstans for saker som kommunal idrettsplan, folkehelseplan, kommunedelplan, tildeling av treningstider og annet.
• Fordeler LAM (lokale aktivitetsmidler).
• Deltar på ulike konferanser og seminarer i idretts-Norge.
• Samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Her jobber man for eksempel for å opprettholde gratisprinsippet og for nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen.
• Jobber for integrering og inkludering i idretten.

Å være medlem av idrettsrådet er et interessant og spennende verv der man kan være med på å påvirke og bidra til at idretten i Lørenskog har gode kår og blir tatt hensyn til.
Idrettsrådet trenger ekspertise innen flere felt. Ved valget i 2022 ble det valgt inn representanter fra ishockey, karate og dans i tillegg til representanter fra cheerleading, sykkel, orientering, håndball og fotball

Med denne henvendelsen ønsker valgkomiteen at alle lag/klubber innen idretten i Lørenskog drøfter internt om man har motiverte, gode kandidater til dette viktige vervet.

Valgkomiteen ber om å få inn navn, telefonnummer og epost-adresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.

SVARFRIST ER SATT TIL 1. mai 2023. Forslag sendes til valgkomiteen.

Med vennlig hilsen Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd

Anne Torill Nordli, Anne.torill.nordli@gmail.com, tlf. 48227720
Sverre Olav Jenssen, sojensse@broadpark.no, tlf 67905159
Bente Bredesen Ulseth bente_bredesen@hotmail.com, tlf 90 89 89 91