IDRETTSRÅDET TRENGER NYE MEDLEMMER!

Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd tar nå kontakt med alle klubber og lag innen idretten i Lørenskog kommune i forbindelse med valg til nytt styre. Valget foretas på årsmøtet torsdag 7. mai 2020.

Frist for å melde inn forslag på kandidater er satt til 1. april 2020.

Hva er idrettsrådet?

 • Et organisasjonsledd under Norges idrettsforbund. Styret velges av, og blant lagenes medlemmer.
 • Idrettsrådets hovedoppgave er å være bindeleddet mellom den organiserte idretten og den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

Hvem er idrettsrådet?

 • Styret i idrettsrådet velges av og blant medlemmer i de ulike klubber og lag i kommunen.
 • Velges på idrettsrådets årsmøte, for to år om gangen.
 • Representerer alle klubber og lag i kommunen.

valg 2020

 • Leder
 • 4 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer
 • 2 medlemmer til kontrollutvalget og en vara (tidligere revisor)

Nestleder og tre styremedlemmer er ikke på valg.

Leder velges enkeltvis, de øvrige velges samlet. Varamedlemmer velges samlet.

Styret fordeler interne arbeidsoppgaver som sekretær, kasserer, medieansvarlig osv. etter valget

I tillegg fordeler styret oppgaver som f. eks kontakt mot politikerne, fordeling av treningstider, jobbing med idrettsanlegg, kontakt med lagene, integrering og folkehelse.

Hva gjør idrettsrådet:

 • Idrettsrådet er høringsinstans for saker som kommunal idrettsplan, folkehelseplan, kommunedelplan, tildeling av treningstider og annet.
 • Fordeler LAM (lokale aktivitetsmidler).
 • Deltar på ulike konferanser og seminarer i idretts-Norge.
 • Samarbeid med kommunens politiske og administrative ledelse. Her jobber man for eksempel for å opprettholde gratisprinsippet og for nødvendig utbygging og vedlikehold av idrettsanlegg i kommunen.
 • Jobber for integrering og inkludering i idretten.

Å være medlem av idrettsrådet er et interessant og spennende verv der man kan være med på å påvirke og bidra til at idretten i Lørenskog har gode kår og blir tatt hensyn til.

Idrettsrådet trenger ekspertise innen flere felt. Ved valget i 2019 ble det valgt inn representanter fra golf, fotball, cheerleading og skøyter.

Med denne henvendelsen ønsker valgkomiteen at alle lag/klubber innen idretten i Lørenskog drøfter internt om man har motiverte, gode kandidater til dette viktige vervet. Vi ber om å få inn navn, telefonnummer og epost-adresser, slik at vi kan ta kontakt med de aktuelle kandidatene.

SVARFRIST ER SATT TIL 1. april 2020. Forslag sendes til valgkomiteen.

Med vennlig hilsen Valgkomiteen i Lørenskog idrettsråd

Kirsti Gjerde, kirsti.gjerde@gmail.com, tlf. 48055430      

Anne Torill Nordli,  Anne.torill.nordli@gmail.com , tf. 48227720       

Bjørn Torp, torpern@hotmail.com,  tlf 48284238

www.facebook.com/lorenskogidrettsrad/