Viktig informasjon angående Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Ordinær tildeling av LAM til idrettslag i Lørenskog vil skje i henhold til årsmøtevedtak som igjen bygger på anbefalinger fra NIF. Tildelingen vil i hovedsak foretas etter antall medlemmer i lagene mellom 6-19 år registrert i SportsAdmin. Det skal ikke sendes inn søknad for den ordinære tildelingen, men alle lag som har medlemmer i relevant aldersgruppe ifølge SportsAdmin (2020) vil få tildelt midler. Det er avsatt nesten 3,4 millioner kroner til den ordinære tildelingen.

Kulturdepartementet kom 30. september med en ekstraordinær tildeling. Siktemålet med denne ekstrapotten som er på 400 000 kroner for Lørenskog, er inkludering i vid forstand og å få barn og unge tilbake til idretten (se for eksempel https://www.idrettsforbundet.no/tema/tilbake-til-idretten/ ). Idrettsrådet vil i tråd med føringene fra NIF hensynta lag som har hatt nedgang i antall medlemmer blant barn og unge i covid19-perioden. Vi vil her legge til grunn medlemstallene fra SportsAdmin for årene 2019 og 2020.

Det må sendes inn en kortfattet søknad for den ekstraordinære tildelingen innen 20. oktober til idrettsrådet ved lam@lorenskogidrettsrad.no. Søknaden må være undertegnet av minst ett styremedlem og inneholde informasjon om:

  • tiltak for å beholde, få tilbake gamle og rekruttere nye medlemmer
  • eventuelle tiltak som er gjort/planlagt for å fremme mangfold, inkludering (for eksempel av barn og unge som i liten grad deltar i idrett eller med nedsatt funksjonsevne) og lav terskel for deltakelse
  • eventuelle andre relevante forhold ved medlemssituasjonen

Vi har korte frister fra NIF for å foreta fordelingen slik at det er ikke rom for utsettelser.

Lørenskog idrettsråds innstilling for LAM (ordinært og ekstra midler) blir sendt NIF senest 15.november 2021

Med hilsen,

Lørenskog idrettsråd